Γαλιλαίος: ο πρωτοπόρος της επιστήμης

Γαλι­λαί­ος: ο πρω­το­πό­ρος της επι­στή­μης

Γαλιλαίος

Ο Γαλι­λαί­ος είναι μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές φυσιο­γνω­μί­ες στην ιστο­ρία της Επι­στή­μης. Χρη­σι­μο­ποί­η­σε μια νέα μέθο­δο στη φυσι­κή φιλο­σο­φία και στην αστρο­νο­μία. Βασί­στη­κε τόσο στα μαθη­μα­τι­κά και στο πεί­ρα­μα, όσο και στις κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές του συμ­μα­χί­ες. Η αλή­θεια του μαθη­μα­τι­κού και αστρο­νό­μου Γαλι­λαί­ου ήρθε σε σύγκρου­ση με την αλή­θεια των σημα­ντι­κό­τε­ρων φιλο­σό­φων του 17ου αιώ­να. Η σύγκρου­ση αυτή υπήρ­ξε κομ­βι­κή για ένα πλή­θος αλλα­γών.

Γαλιλαίος
Γαλι­λαί­ος

Ο Γαλι­λαί­ος είναι αυτός που ουσια­στι­κά θεμε­λί­ω­σε την επι­στη­μο­νι­κή μέθο­δο. Έτσι, μια καλή ιδέα πριν ξεκι­νή­σεις το ταξί­δι σου στη φυσι­κή, είναι να γνω­ρί­σεις τη ζωή αυτού του σπου­δαί­ου επι­στή­μο­να.

Μια φορά κι έναν και­ρό… η επι­στή­μη: Γαλι­λαί­ος

Γαλι­λαί­ος: Η Μάχη στην Αυγή της Σύγ­χρο­νης Επι­στή­μης

Ται­νία ντο­κι­μα­ντέρ

Η Ιτα­λία της Ανα­γέν­νη­σης ήταν ένας από τους πιο σημα­ντι­κούς σταθ­μούς για την περί­ο­δο που οι ιστο­ρι­κοί ονο­μά­ζουν «Επι­στη­μο­νι­κή Επα­νά­στα­ση». Σε αυτό το ντο­κι­μα­ντέρ παρου­σιά­ζε­ται η ζωή και το έργο του Γαλι­λαί­ου, οι δια­μά­χες του και το κοι­νω­νι­κό πλαί­σιο μέσα στο οποίο ανα­δεί­χτη­κε. Σκη­νο­θε­σία: Πάνος Ανέ­στης. Παρα­γω­γή: Ίδρυ­μα Ευγε­νί­δου.


Άσκη­ση ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου

Απά­ντη­σε στις ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου. Για να το κάνεις, θα πρέ­πει να κατα­χω­ρί­σεις το email σου. Το Quiz βαθ­μο­λο­γεί­ται αυτό­μα­τα. Στο τέλος μπο­ρείς να δεις τον βαθ­μό σου!

Καλή επι­τυ­χία !!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *