Θερμότητα - Θερμοκρασία: η θερμική ισορροπία

Θερ­μό­τη­τα — Θερ­μο­κρα­σία: η θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία

Θερμόμετρο - μέτρηση θερμοκρασίας

Η θερ­μο­κρα­σία και η θερ­μό­τη­τα είναι δύο εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές έννοιες.

  • Θερ­μο­κρα­σία είναι το φυσι­κό μέγε­θος που μας δεί­χνει πόσο ζεστό είναι ένα αντι­κεί­με­νο. Τη θερ­μο­κρα­σία τη μετρά­με σε βαθ­μούς Κελ­σί­ου (˚C).
  • H Θερ­μό­τη­τα είναι μια μορ­φή ενέρ­γειας που ρέει από ένα αντι­κεί­με­νο μεγα­λύ­τε­ρης θερ­μο­κρα­σί­ας προς ένα αντι­κεί­με­νο μικρό­τε­ρης θερ­μο­κρα­σί­ας.

Θερ­μι­κή Ισορ­ρο­πία

Όταν φέρ­νου­με σε επα­φή δύο αντι­κεί­με­να που έχουν δια­φο­ρε­τι­κή θερ­μο­κρα­σία (δηλα­δή το ένα είναι θερ­μό­τε­ρο από το άλλο), τότε θερ­μό­τη­τα ρέει από το αντι­κεί­με­νο που έχει υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία προς αυτό που έχει χαμη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία.

Όταν τα δύο αντι­κεί­με­να απο­κτή­σουν την ίδια θερ­μο­κρα­σία η ροή θερ­μό­τη­τας στα­μα­τά­ει. Λέμε τότε πως τα δύο αντι­κεί­με­να βρί­σκο­νται σε θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία.

Δες το ακό­λου­θο κλι­πά­κι.

Θερμική Ισορροπία βίντεο

Εδώ μπο­ρείς να βρεις το μάθη­μα από το σχο­λι­κό βιβλίο.

Τι πρέ­πει να μάθω από αυτό το μάθη­μα;


θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία: Εικο­νι­κό εργα­στή­ριο


Τα ακό­λου­θα κλι­πά­κια έχουν φτια­χτεί με τη βοή­θεια προ­σο­μοιώ­σε­ων από στον ιστό­το­πο «Φυσι­κή και φωτο­γρα­φία». Σε καθέ­να από τα πει­ρά­μα­τα που προ­σο­μοιώ­νο­νται φέρ­νου­με σε θερ­μι­κή επα­φή δύο δοχεία που περιέ­χουν νερό σε δια­φο­ρε­τι­κή θερ­μο­κρα­σία (το ένα ζεστό και το άλλο κρύο).

Πατώ­ντας το βελά­κι της ανα­πα­ρα­γω­γής παρα­τη­ρού­με πώς μετα­βάλ­λε­ται η θερ­μο­κρα­σία σε κάθε δοχείο, ώσπου να επέλ­θει κατά­στα­ση θερ­μι­κής ισορ­ρο­πί­ας.

Θερ­μι­κή Ισορ­ρο­πία: πεί­ρα­μα 1

Στο πρώ­το πεί­ρα­μα η θερ­μι­κή επα­φή είναι άμε­ση, δηλα­δή τοπο­θε­τού­με το δοχείο με το ζεστό νερό μέσα στο δοχείο με το κρύο νερό.

Θερμική Ισορροπία

Θερ­μι­κή Ισορ­ρο­πία: πεί­ρα­μα 2

Στο δεύ­τε­ρο πεί­ρα­μα η θερ­μι­κή επα­φή είναι έμμε­ση, αφού τοπο­θε­τού­με στα δοχεία ένα «πέτα­λο» από υλι­κό που είναι καλός αγω­γός της θερ­μό­τη­τας.

Θερμική Ισορροπία - Πείραμα 2

ΕΙΚΟΝΙΚΟ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Θερ­μό­τη­τα, θερ­μο­κρα­σία & θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία


  • Bιντε­ο­σκο­πη­μέ­νη πει­ρα­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία για τη θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία.
  • Μία δια­φο­ρε­τι­κή πει­ρα­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία από το ΕΚΦΕ Σερ­ρών.
    Το βίντεο είναι σε δια­δρα­στι­κή μορ­φή στην οποία στα­μα­τά­ει η ροή κάθε λεπτό, ώστε να είναι δυνα­τή η κατα­γρα­φή των τιμών των θερ­μο­κρα­σιών του ζεστού και του κρύ­ου κυλίν­δρου.

Θερ­μο­τη­τα — eureka


Το βίντεο που ακο­λου­θεί θα σε βοη­θή­σει να κατα­λά­βεις, ακό­μη καλύ­τε­ρα, τι είναι η θερ­μό­τη­τα και πώς συν­δέ­ε­ται με τον μικρό­κο­σμο των υλι­κών σωμά­των.

Δρα­στη­ριό­τη­τα για το σπί­τι


χρή­σι­μοι συν­δε­σμοι


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *