Παθογόνοι μικροοργανισμοί: τα πρωτόζωα

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: τα πρω­τό­ζωα

πρωτόζωα - τοξόπλασμα

Πρω­τό­ζωα, LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons

Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους ευκα­ρυω­τι­κούς παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στα πρώ­τι­στα (πρω­τό­ζωα).

 • Τα πρω­τό­ζωα είναι μονο­κύτ­τα­ροι ευκα­ρυω­τι­κοί οργα­νι­σμοί.
 • Κινού­νται με διά­φο­ρους μηχα­νι­σμούς:   αμοι­βά­δα – ψευ­δο­πό­δια
  παρα­μή­κιο – βλε­φα­ρί­δες
  ευγλή­νη – μαστί­γιο
 • Τρέ­φο­νται με διά­φο­ρους τρό­πους: με άλλους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς
  σε βάρος άλλων οργα­νι­σμών ξενι­στών
  με νεκρά υπο­λείμ­μα­τα ζώων
 • Το Βαλα­ντί­διο προ­κα­λεί στον άνθρω­πο δυσε­ντε­ρία
 • Η Τρι­χο­μο­νάς βαγκι­νά­λις προ­κα­λεί στις γυναί­κες κολ­πί­τι­δες και στους άντρες βλά­βες στα γεν­νη­τι­κά όργα­να.
 • Το Τοξό­πλα­σμα μετα­φέ­ρε­ται στον άνθρω­πο από μολυ­σμέ­να τρω­κτι­κά και κατοι­κί­δια και προ­κα­λεί την ασθέ­νεια τοξο­πλά­σμω­ση που εντο­πί­ζε­ται σε όργα­να όπως οι πνεύ­μο­νες, η σπλή­να και το συκώ­τι. Κατά την εγκυ­μο­σύ­νη μπο­ρεί να μετα­δο­θεί από τη μητέ­ρα στο έμβρυο και να του προ­ξε­νή­σει σοβα­ρές βλά­βες κυρί­ως στον εγκέ­φα­λο και στα μάτια ή και αιφ­νί­δια δια­κο­πή της εγκυ­μο­σύ­νης.
 • Μια ομά­δα πρω­το­ζώ­ων εμφα­νί­ζει κατά τον ανα­πα­ρα­γω­γι­κό της κύκλο χαρα­κτη­ρι­στι­κές μορ­φές, τα σπό­ρια, που περι­βάλ­λο­νται από σκλη­ρό περί­βλη­μα. Τα πιο γνω­στά από αυτά είναι τα πλα­σμώ­δια τα οποία προ­κα­λούν στον άνθρω­πο την ελο­νο­σία ή μαλά­ρια. Ο κύκλος της ζωής των πλα­σμω­δί­ων εξε­λίσ­σε­ται κατά ένα μέρος στον άνθρω­πο και κατά το υπό­λοι­πο μέρος στο κου­νού­πι.
 • Όταν το κου­νού­πι τσι­μπή­σει έναν μολυ­σμέ­νο άνθρω­πο ρου­φά­ει το αίμα του και συγ­χρό­νως μερι­κά πλα­σμώ­δια ελο­νο­σί­ας. Στο στο­μά­χι του κου­νου­πιού το πλα­σμώ­διο πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται και μετα­φέ­ρε­ται στους σιε­λο­γό­νους αδέ­νες. Το μολυ­σμέ­νο θηλυ­κό κου­νού­πι τσι­μπά­ει έναν υγιή άνθρω­πο και μετα­φέ­ρει στην κυκλο­φο­ρία του το πλα­σμώ­διο.
 • Όταν τα πλα­σμώ­δια εισέρ­χο­νται στα ερυ­θρά αιμο­σφαί­ρια τρέ­φο­νται με τα συστα­τι­κά τους όπως η αμοι­βά­δα. Τα πλα­σμώ­δια ανα­πα­ρά­γο­νται μέσα στα ερυ­θρά αιμο­σφαί­ρια τα οποία κατό­πιν κατα­στρέ­φο­νται.
Πρωτόζωα - το πλασμώδιο της ελονοσίας
Miguelferig, CC0, via Wikimedia Commons

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *