Το ερειστικό σύστημα του ανθρώπου

Το ερει­στι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

Ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για ερει­στι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, δηλα­δή για τη δομή και τις λει­τουρ­γί­ες των ανθρώ­πι­νων οστών και τις αρθρώ­σεις που τα συν­δέ­ουν.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

5.4 Το μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που (ebooks.edu.gr)


ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 • Η κίνη­ση είναι το απο­τέ­λε­σμα της συνερ­γα­σί­ας μυών και σκε­λε­τού.
 • Ο άνθρω­πος είναι θηλα­στι­κό που βαδί­ζει με τα κάτω άκρα. Έχει μεγα­λύ­τε­ρη κρα­νια­κή κοι­λό­τη­τα, βρα­χύ­τε­ρα οστά λεκά­νης και σπον­δυ­λι­κή στή­λη με περισ­σό­τε­ρα κυρ­τώ­μα­τα. Τα κάτω άκρα του είναι μεγά­λα και δυνα­τά και υπο­βα­στά­ζουν το υπό­λοι­πο σώμα.
 • Τα οστά ανά­λο­γα με το σώμα τους χωρί­ζο­νται σε πλα­τιά, σε βρα­χέα (κοντά) και σε μακρά.
 • Τα οστά απο­τε­λού­νται από οστι­κά κύτ­τα­ρα, από άλα­τα ασβε­στί­ου και φωσφό­ρου κυρί­ως και από μια πρω­τε­ΐ­νη, το κολ­λα­γό­νο, που τους δίνει ελα­στι­κό­τη­τα.
 • Τα οστά εξω­τε­ρι­κά καλύ­πτο­νται από μια μεμ­βρά­νη το περιό­στεο. Αυτό δια­περ­νά­ται από αιμο­φό­ρα αγγεία που μετα­φέ­ρουν θρε­πτι­κές ουσί­ες στο εσω­τε­ρι­κό του κυτ­τά­ρου. Επί­σης βοη­θά στην ανά­πτυ­ξη των οστών και στην επού­λω­ση τραυ­μά­των των οστών.
 • Ο ερυ­θρός μυε­λός των οστών που υπάρ­χει μέσα σε εσω­τε­ρι­κές κοι­λό­τη­τες των οστών παρά­γει κύτ­τα­ρα του αίμα­τος όπως τα ερυ­θρά αιμο­σφαί­ρια. Στους ενή­λι­κες στο μεσαίο τμή­μα των μακριών οστών βρί­σκε­ται ο ωχρός μυε­λός.
 • Λει­τουρ­γί­ες του σκε­λε­τού:
  στή­ρι­ξη του σώμα­τος,
  καθο­ρι­σμός μορ­φής (σχή­μα­τος) του σώμα­τος,
  βοή­θεια στην κίνη­ση καθώς στις αρθρώ­σεις υπάρ­χουν θέσεις όπου προ­σφύ­ο­νται οι μύες,
  Προ­στα­σία των ευαί­σθη­των οργά­νων από τις κοι­λό­τη­τες που σχη­μα­τί­ζο­νται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (για το ανθρώ­πι­νο ερει­στι­κό σύστη­μα)

(Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από εδώ.)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *