Τα βασι­κά στοι­χεία ενός απλού κυκλώ­μα­τος

Σκέ­φτη­κες ποτέ ποιος είναι ο δρό­μος από τον οποίο το ρεύ­μα φτά­νει στις ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές που χρη­σι­μο­ποιού­με; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το απλό κύκλω­μα και τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί. ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Απλά κυκλώ­μα­τα από Dimitra