Ετικέτα: Ηλεκτρικό Ρεύμα

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

Επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα

ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ; Μια ευκα­ρία για επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα. Κάνε τις ερω­τή­σεις στο quiz που ακο­λου­θεί. Φόρ­τω­ση…

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών

Ποια υλι­κά άγουν το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ποια είναι μονω­τές; Τι συμ­βαί­νει όταν στο «δρό­μο» του ρεύ­μα­τος βρε­θεί ένα διά­λυ­μα οξέ­ος, βάσης ή άλα­τος; Με αυτήν την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση μας δίνε­ται η ευκαι­ρία να διε­ρευ­νή­σου­με πει­ρα­μα­τι­κά την ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών καθη­με­ρι­νής χρή­σης.

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — έντα­ση ρεύ­μα­τος

Εδώ μπο­ρείς να βρεις κάποιες θεω­ρη­τι­κές επι­ση­μάν­σεις για το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μεθο­δο­λο­γία βασι­κών ασκή­σε­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Φόρ­τω­ση… ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

Η φυσι­κή εκτός από φαι­νό­με­να, έννοιες και νόμους περι­λαμ­βά­νει και αντι­κεί­με­να που τα πιά­νου­με με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τα βασι­κά στοι­χεία και τον τρό­πο με τον οποίο συν­δέ­ου­με και ανα­πα­ρι­στού­με ένα απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ…
Read more

βραχυκύκλωμα

Βρα­χυ­κύ­κλω­μα και ασφά­λειες

Θα έρι­χνες ποτέ ένα μαχαί­ρι μέσα σε μία τοστιέ­ρα που λει­τουρ­γεί; Η ηλε­κτρο­πλη­ξία δεν είναι το μόνο που πρέ­πει να φοβά­σαι. Υπάρ­χει και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα που μπο­ρεί να την κάψει. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια τι ειναι το βρα­χυ­κυ­κλω­μα; Για να λει­τουρ­γή­σει η αντί­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό της τοστιέ­ρας, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα πρέ­πει να…
Read more

συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — quiz για επα­νά­λη­ψη

Δρα­στη­ριό­τη­τα Εδώ θα βρεις online ερω­τη­μα­το­λό­για κατάλ­λη­λα για επα­νά­λη­ψη των εννοιών που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.

Ηλεκτρική αντίσταση και νόμος του Ohm

Ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση & νόμος του Ohm

Τι είναι η ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση ενός διπό­λου και πώς μπο­ρού­με να την υπο­λο­γί­σου­με; ψηφια­κο βιβλιο 2.4 Αντί­στα­ση (Ωμι­κή) — Αντι­στά­της μικρο παρα­θυ­ρο στην ιστο­ρια Έχεις ήδη μάθει ότι η δια­φο­ρά δυνα­μι­κού (τάση) απο­τε­λεί το αίτιο δημιουρ­γί­ας του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Αυτό σημαί­νει πως τα δύο φυσι­κά μεγέ­θη τάση και έντα­ση θα πρέ­πει να συσχε­τί­ζο­νται ποσο­τι­κά. Ο…
Read more

Ηλεκτρισμός

Αντί­στα­ση δίπο­λου — εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα μάθεις τι είναι η αντί­στα­ση ενός δίπο­λου, με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής κυκλω­μά­των συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Αντί­στα­ση του διπό­λου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο σκο­πός της ακό­λου­θης δρα­στη­ριό­τη­τας είναι…
Read more

Ηλεκτρικό ρεύμα

Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα

Τι είναι αυτό που ξεχω­ρί­ζει την άτα­κτη κίνη­ση των φορ­τι­σμέ­νων σωμα­τι­δί­ων από την προ­σα­να­το­λι­σμέ­νη «παρέ­λα­ση»; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση η οποία περιέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και απλές εφαρ­μο­γές του. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Περιέ­χε­ται πρω­τό­τυ­πη εργα­σία του Ανδρέα Κασ­σέ­τα) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ