Ετικέτα: Εργαστήριο

close up view of plasma

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου. Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία φυλ­λα εργα­σιασ ΒΙΝΤΕΟ

Δύνα­μη Laplace — Κινη­τή­ρας

Ο ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμός περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά φαι­νό­με­να που ξεφεύ­γουν από την καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία. Η ανα­κά­λυ­ψη της σύν­δε­σης του ηλε­κτρι­σμού με τον μαγνη­τι­σμό οδή­γη­σε την επι­στή­μη της φυσι­κής σε καται­γι­στι­κές εξε­λί­ξεις. Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μελε­τή­σου­με τη δύνα­μη Laplace στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια λιγη… θεω­ρια για τη…
Read more

Όξινη βροχή

Όξι­νη βρο­χή — θεω­ρία και πεί­ρα­μα

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον; ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ βιβλίο μαθη­τή: Εφαρ­μο­γές Ο Θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας: Η όξι­νη βρο­χή…
Read more

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Εργα­στή­ριο: τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών

Εδώ θα βρεις δύο φύλ­λα εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη μελέ­τη των δύο βασι­κών τρό­πων σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΆ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

Απόσταξη - χάλκινοι άμβυκες

Από­στα­ξη: ας φτιά­ξου­με τη δική μας ρακή!

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με από­στα­ξη αλκο­όλ με την ειδι­κή συσκευή του απο­στα­κτή­ρα που δια­θέ­του­με, προ­κει­μέ­νου να φτιά­ξου­με μια γου­λιά εργα­στη­ρια­κή ρακή; Για­τί δια­χω­ρί­ζε­ται το αλκο­όλ από τα υπό­λοι­πα συστα­τι­κά του μείγ­μα­τος των ζυμω­μέ­νων στα­φυ­λιών; Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για την από­στα­ξη και οδη­γί­ες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της από­στα­ξης αλκο­όλ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.5 Δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­των…
Read more

Ηλεκτρόλυση του νερού

Η ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού στο εργα­στή­ριο

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη συσκευή Hoffman που είναι δια­θέ­σι­μη στο εργα­στή­ριο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις τις οδη­γί­ες για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και το αντί­στοι­χο φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία ΣΤΟΧΟΙ Οι στό­χοι της παρού­σας εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης είναι οι ακό­λου­θοι:…
Read more

Όργανα ογκομέτρησης

Μέτρη­ση όγκου στο εργα­στή­ριο με ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο

Φωτο­γρα­φία: Όργα­να για την μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο. Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο μιας ποσό­τη­τας υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στη διά­θε­σή σου έχεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μέτρη­ση…
Read more

στιγμιαία ταχύτητα

Μέση και στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα με φωτο­πύ­λες

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με, με αρκε­τά μεγά­λη ακρί­βεια, τη μέση και τη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα; Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης υπο­λο­γι­σμού της μέσης και της στιγ­μιαί­ας ταχύ­τη­τας στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα, μιας μπί­λιας σε κεκλι­μέ­νο επί­πε­δο γλώσ­σα με τη χρή­ση φωτο­πυ­λών. Είναι σχε­δια­σμέ­νη για μαθη­τές Β Γυμνα­σί­ου και απο­τε­λεί πρό­τα­ση για την εισα­γω­γή της…
Read more

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών

Ποια υλι­κά άγουν το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ποια είναι μονω­τές; Τι συμ­βαί­νει όταν στο «δρό­μο» του ρεύ­μα­τος βρε­θεί ένα διά­λυ­μα οξέ­ος, βάσης ή άλα­τος; Με αυτήν την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση μας δίνε­ται η ευκαι­ρία να διε­ρευ­νή­σου­με πει­ρα­μα­τι­κά την ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών καθη­με­ρι­νής χρή­σης.