Ετικέτα: Ηλεκτρική Δύναμη

Nόμος Coulomb - δυνάμεις

Ο νόμος Coulomb (θεω­ρία & ασκή­σεις)

Ο εμπει­ρι­κός νόμος Coulomb περι­γρά­φει τις δυνά­μεις αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Εδώ μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.1 Ηλε­κτρι­σμός ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Θυμή­σου: Σύμ­φω­να με τον εμπει­ρι­κό νόμο του Coulomb, η τιμή της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης με την οποία αλλη­λε­πι­δρούν δύο σημεια­κά φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια είναι ανά­λο­γη του γινο­μέ­νου των φορ­τί­ων τους και…
Read more

Γάτα - μπαλόνι - στατικός ηλεκτρισμός

Ηλε­κτρι­κή δύνα­μη και ηλε­κτρι­κό φορ­τίο

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση στις θεμε­λιώ­δεις, για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό, έννοιες «ηλε­κτρι­κή δύνα­μη» και «ηλε­κτρι­κό φορ­τίο». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Γνω­ρι­μία με την ηλε­κτρι­κή δύνα­μη1.2 Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Από τον Ανδρέα Ι. Κασ­σέ­τα) Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Από το science tube) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Πώς εξη­γού­νται κάποια φαι­νό­με­να που παρα­τη­ρού­με στον κόσμο γύρω…
Read more

νόμος Coulomb

Ο νόμος του Coulomb — εικο­νι­κό πεί­ρα­μα

Σε αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα θα κάνου­με ένα εικο­νι­κό πεί­ρα­μα. Σκο­πός μας είναι να δια­πι­στώ­σου­με τον τρό­πο που αλλη­λε­πι­δρούν δύο ακί­νη­τα, σημεια­κά φορ­τία και να διε­ρευ­νή­σου­με την σχέ­ση που δίνει την τιμή της ηλε­κτρο­στα­τι­κής δύνα­μης που ασκεί το ένα στο άλλο. Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την προ­σο­μοί­ω­ση Νόμος του Coulomb από το PhET Interactive Simulations του πανε­πι­στη­μί­ου του…
Read more