Ετικέτα: Έργο Δύναμης

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο επι­χει­ρεί­ται μία εισα­γω­γή στην έννοια του έργου στα­θε­ρής δύνα­μης η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια ΕΡΓΟ Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχο­λι­κό βιβλiο η πρώ­τη αντί­λη­ψη για την έννοια του έργου φαί­νε­ται ότι προ­έρ­χε­ται από τους αρχαί­ους Έλλη­νες. Δημιουρ­γή­θη­κε ως απο­τέ­λε­σμα της προ­σπά­θειάς τους να ερμη­νεύ­σουν…
Read more

Αγόρια που τραβούν κιβώτιο

Θεώ­ρη­μα μετα­βο­λής έργου — ενέρ­γειας

To Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Έργου Ενέρ­γειας ή όπως συχνά ανα­φέ­ρε­ται Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Κινη­τι­κής Ενέρ­γειας (Θ.Μ.Κ.Ε.), είναι ένα από τα βασι­κά θεω­ρή­μα­τα της μηχα­νι­κής και ανα­φέ­ρε­ται στη σχέ­ση μετα­ξύ του έργου που κάνει μια δύνα­μη σε ένα αντι­κεί­με­νο και της ενέρ­γειας που μετα­φέ­ρε­ται στο αντι­κεί­με­νο αυτό. Είναι ένα χρή­σι­μο εργα­λείο για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των μηχα­νι­κής καθώς με…
Read more

Δυνάμεις σε άλογο που σέρνει άμαξα

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Πώς μπο­ρού­με να βρού­με το έργο στα­θε­ρής δύνα­μης; Ένα άλο­γο που τρα­βά­ει μία άμα­ξα, λέμε ότι παρά­γει έργο. Ο άνε­μος που κινεί ένα ιστιο­φό­ρο, ο εργά­της που σέρ­νει ένα σακί τσι­μέ­ντου, ο παπ­πούς που σπρώ­χνει μία γλά­στρα στην αυλή παρά­γουν έργο. Λέμε, γενι­κά, πως μία δύνα­μη παρά­γει έργο όταν το σώμα στο οποίο αυτή ασκεί­ται…
Read more