Ετικέτα: Αστρονομία

Ηλια­κός άνε­μος

Ποια είναι η φύση του ανέ­μου που εκτο­ξεύ­ει το μητρι­κό μας άστρο και ποια φαι­νό­με­να δημιουρ­γεί η αλλη­λε­πί­δρα­σή του με τη γη;

υπερκαινοφανής

Υπερ­και­νο­φα­νείς Αστέ­ρες: Ένας επει­σο­δια­κός θάνα­τος

Εισα­γω­γη Ως Υπερ­και­νο­φα­νής χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ένας εκρη­κτι­κώς μετα­βλη­τός αστέ­ρας, που εμφα­νί­ζει από­το­μη μετα­βο­λή της φωτει­νό­τη­τας και της φαι­νό­με­νης λαμπρό­τη­τάς του. Κατά την περί­ο­δο της εκρη­κτι­κής του ανά­λαμ­ψης μπο­ρεί να αυξή­σει την φαι­νό­με­νη λαμπρό­τη­τά του μέχρι και 20 μεγέ­θη. Οι υπερ­και­νο­φα­νείς αστέ­ρες (supernova) οφεί­λουν το όνο­μά τους στον αστρο­νό­μο Τύχω­να Μπρα­χέ (Tycho Brahé), ο οποί­ος εντό­πι­σε τον…
Read more

Ερυθρός γίγαντας

Ερυ­θρός Γίγα­ντας: Ένας άτα­κτος αστρι­κός υπε­ρή­λι­κας

Εισα­γω­γή Ο Ερυ­θρός Γίγα­ντας είναι ένας Αστέ­ρας μικρής ή μεσαί­ας μάζας (0,5−10 ηλια­κές μάζες), στα τελευ­ταία στά­δια αστρι­κής εξέ­λι­ξης. Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για έναν Αστέ­ρα που έχει εξα­ντλή­σει τα απο­θέ­μα­τα του Υδρο­γό­νου στην κεντρι­κή του περιο­χή, οπό­τε αρχί­ζει την καύ­ση του σε έναν φλοιό που περι­βάλ­λει τον πυρή­να. Η εξω­τε­ρι­κή του ατμό­σφαι­ρα είναι διο­γκω­μέ­νη και αραιή και…
Read more

Ουρά­νια Σώμα­τα: Αστέ­ρες Νετρο­νί­ων

Ένα αστέ­ρι νετρο­νί­ων είναι αυτό που απο­μέ­νει όταν ένα άστρο αρκε­τά μεγά­λης μάζας (μεγα­λύ­τε­ρης από το όριο Chandrasekhar) καταρ­ρέ­ει με μια μεγά­λη έκρη­ξη, αφή­νο­ντας πίσω του ένα απί­θα­να πυκνό υπό­λειμ­μα — τόσο πυκνό όσο ο πυρή­νας ενός ατό­μου. Η ύπαρ­ξη των αστέ­ρων νετρο­νί­ων προ­βλέ­φθη­κε θεω­ρη­τι­κά την δεκα­ε­τία του ’30, από δύο Αμε­ρι­κα­νούς αστρο­νό­μους, τον γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής Walter Baade (1893 —…
Read more

Διαμαντένιος πλανήτης

«Lucy», ένα δια­μά­ντι στον ουρα­νό…

Δια­βά­ζο­ντας πρώ­τη φορά για την Lucy, μου ήρθε στο νου το «Μαγι­κό Λυχνά­ρι του Αλα­ντίν», όπου το λυχνά­ρι έπρε­πε να το πάρει κάποιος με αδα­μά­ντι­νο χαρα­κτή­ρα και καθα­ρή ψυχή. Ίσως όχι και τόσο άτο­πο, μιας και… τα μυστή­ρια του κόσμου μοιά­ζουν να συνα­ντώ­νται στη βάση του. Στην Lucy, λοι­πόν, εδρά­ζε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο δια­μά­ντι που παρα­τη­ρή­θη­κε…
Read more