Ετικέτα: Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Τα βασι­κά στοι­χεία ενός απλού κυκλώ­μα­τος

Σκέ­φτη­κες ποτέ ποιος είναι ο δρό­μος από τον οποίο το ρεύ­μα φτά­νει στις ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές που χρη­σι­μο­ποιού­με; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το απλό κύκλω­μα και τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί. ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Απλά κυκλώ­μα­τα από Dimitra

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Δια­φο­ρά δυνα­μι­κού

Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται εισα­γω­γή των εννοιών της δια­φο­ράς δυνα­μι­κού. Επί­σης επι­χει­ρεί­ται μία παρα­στα­τι­κή απει­κό­νι­ση του τρό­που λει­τουρ­γί­ας ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος με τη βοή­θεια υδραυ­λι­κού ισο­δυ­νά­μου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

Η φυσι­κή εκτός από φαι­νό­με­να, έννοιες και νόμους περι­λαμ­βά­νει και αντι­κεί­με­να που τα πιά­νου­με με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τα βασι­κά στοι­χεία και τον τρό­πο με τον οποίο συν­δέ­ου­με και ανα­πα­ρι­στού­με ένα απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ…
Read more