Ετικέτα: Ηλεκτρικό Φορτίο

άτομα

Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου

Πού οφεί­λε­ται το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο των σωμά­των; Ποια είναι τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια και ποια σχέ­ση έχουν με το φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου; Μία ξενά­γη­ση στον μικρο­σκο­πι­κό κόσμο του ατό­μου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Στις αρχές του 20ου αιώ­να ο Δανός Νηλς Μπορ πρό­τει­νε ένα…
Read more

Ηλεκτρικός σπινθήρας

Αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου

Εδώ θα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και κάποιες εφαρ­μο­γές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Δυο σημα­ντι­κές ιδιό­τη­τες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γάτα - μπαλόνι - στατικός ηλεκτρισμός

Ηλε­κτρι­κή δύνα­μη και ηλε­κτρι­κό φορ­τίο

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση στις θεμε­λιώ­δεις, για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό, έννοιες «ηλε­κτρι­κή δύνα­μη» και «ηλε­κτρι­κό φορ­τίο». ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Γνω­ρι­μία με την ηλε­κτρι­κή δύνα­μη1.2 Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Από τον Ανδρέα Ι. Κασ­σέ­τα) Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Από το science tube) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Πώς εξη­γού­νται κάποια φαι­νό­με­να που παρα­τη­ρού­με στον κόσμο γύρω…
Read more

Ηλεκτρικά φορτία σε σφαίρες και ράβδο μονωμένα από το περιβάλλον

Εισα­γω­γή στο στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ θα βρεις μια χρή­σι­μη παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. Θα θυμη­θείς τις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Εισα­γω­γι­κό ένθε­το ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρου­σί­α­σης έχει επι­με­λη­θεί ο Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος) ΒΙΝΤΕΟ για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό ΧΡΗΣΙΜΕΣ…
Read more