Ετικέτα: Κύτταρο

tissue under microscope

Κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση: μίτω­ση και μεί­ω­ση

Στους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς παρα­τη­ρού­με δύο είδη κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης, τη μίτω­ση και τη μεί­ω­ση. Μίτω­ση Με τη δια­δι­κα­σία της μίτω­σης επι­τυγ­χά­νε­ται ο πολ­λα­πλα­σια­σμός ενός κυτ­τά­ρου έτσι ώστε τα θυγα­τρι­κά του κύτ­τα­ρα να περιέ­χουν τον ίδιο αριθ­μό χρω­μο­σω­μά­των και το ίδιο γενε­τι­κό υλι­κό με αυτό. Μεί­ω­ση Η Μεί­ω­ση είναι το είδος εκεί­νο κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης που εξα­σφα­λί­ζει τον…
Read more

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

Ανθρώπινα κύτταρα

Ξενά­γη­ση στο μικρο­σκο­πι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου

Η ανα­κά­λυ­ψη του μικρο­σκο­πί­ου άνοι­ξε την πόρ­τα σε έναν μικρο­σκο­πι­κό, πολύ­πλο­κο και θαυ­μα­στό κόσμο, αυτόν του κυτ­τά­ρου. Οτι­δή­πο­τε βλέ­πει και αντι­λαμ­βά­νε­ται ένας άνθρω­πος εξαρ­τά­ται άμε­σα από την αισθη­τη­ρια­κή του αντί­λη­ψη, από τον τρό­πο δηλα­δή που ο εγκέ­φα­λός του είναι φτιαγ­μέ­νος να αντι­λαμ­βά­νε­ται τα μηνύ­μα­τα που του στέλ­νει το σύμπαν. Έτσι, παρό­λο που ο εγκέ­φα­λος αυτός…
Read more

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρό­κο­σμο του κυτ­τά­ρου

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, η εικό­να του κυτ­τά­ρου όταν βου­τά­με στον μικρό­κο­σμό του, με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; «Σκα­λί­ζο­ντας» στα προ­πλά­σμα­τα της βιο­λο­γί­ας του εργα­στη­ρί­ου, ανα­κά­λυ­ψα ένα σετ με φωτο­γρα­φί­ες ζωι­κών και φυτι­κών κυτ­τά­ρων. Το πρό­βλη­μα ήταν πως δεν μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως είχαν, διό­τι οι οδη­γί­ες είναι γραμ­μέ­νες στα Αγγλι­κά.  Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να τις…
Read more

Ανθρώπινα κύτταρα

Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής

Φωτο­γρα­φία από Arek Socha από το Pixabay Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση για τη μονά­δα της ζωής: το κύτ­τα­ρο. Περι­λαμ­βά­νει βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό και το φυτι­κό κύτ­τα­ρο καθώς και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.2 Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής (για την Α’ Γυμνα­σί­ου) 1.2 Κύτ­τα­ρο: η…
Read more