Ετικέτα: Δυναμικός Ηλεκτρισμος

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

Επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα

ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ; Μια ευκα­ρία για επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα. Κάνε τις ερω­τή­σεις στο quiz που ακο­λου­θεί. Φόρ­τω­ση…

ηλεκτρική ενέργεια

Ενέρ­γεια και ισχύς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Για τη λει­τουρ­γία των ηλε­κτρι­κών συσκευών απαι­τεί­ται ενέρ­γεια, την οποία της προ­σφέ­ρει μία ηλε­κτρι­κή πηγή. Η ενέρ­γεια αυτή ονο­μά­ζε­ται ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Παρου­σί­α­ση Ακο­λου­θεί παρου­σί­α­ση για την ενέρ­γεια και την ισχύ του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, το φαι­νό­με­νο Joule και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. αξιο­λο­γω τι εμα­θα

Τρ΄ποι σύνδεσης λαμπτήρων - παράλληλη σύνδεση

Τρό­ποι σύν­δε­σης αντι­στα­τών: σε σει­ρά και παράλ­λη­λα

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τους δύο βασι­κούς τρό­πους σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα) και σχε­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την επί­λυ­ση πολύ­πλο­κων ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των είναι χρή­σι­μο να γνω­ρί­ζου­με τους τρό­πους σύν­δε­σης των αντι­στα­τών.…
Read more

σύνδεση σε σειρά

Συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών σε σει­ρά και παράλ­λη­λα

Συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών σε σει­ρά Παρου­σί­α­ση Μία σύντο­μη παρου­σί­α­ση για τους δύο δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα: σε σει­ρά και παράλ­λη­λα. Ισο­δύ­να­μη αντί­στα­ση: φύλ­λο εργα­σί­ας

Κανόνες Kirchhoff και όργανα μέτρησης

Κανό­νες Kirchhoff και όργα­να μέτρη­σης

Στις απλές περι­πτώ­σεις ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των (π.χ. πηγή, δια­κό­πτης, αντι­στά­της) η σχέ­ση μετα­ξύ τάσης, έντα­σης του ρεύ­μα­τος και αντί­στα­σης είναι πάρα πολύ απλή και εκφρά­ζε­ται από τον νόμο του Ohm. Ωστό­σο υπάρ­χουν συν­δε­σμο­λο­γί­ες, όπως αυτή της εικό­νας, πολύ πιο πολύ­πλο­κες. Για τη μελέ­τη τέτοιων κυκλω­μά­των χρη­σι­μο­ποιού­με τους κανό­νες Kirchhoff (Κίρ­χοφ). Οι δύο αυτοί κανό­νες προ­κύ­πτουν από…
Read more

συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — quiz για επα­νά­λη­ψη

Δρα­στη­ριό­τη­τα Εδώ θα βρεις online ερω­τη­μα­το­λό­για κατάλ­λη­λα για επα­νά­λη­ψη των εννοιών που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.