Ετικέτα: Παθογόνοι Μικροοργανισμοί

Ιοί - Visualization of the coronavirus causing COVID-19

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: οι ιοί

Ιοί, Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash Η πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή ομά­δα παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, οι ιοί, απο­τε­λούν μία ασυ­νή­θι­στη περί­πτω­ση οργά­νω­σης έμβιας ύλης. Αρκε­τοί επι­στή­μο­νες δεν τους θεω­ρούν οργα­νι­σμούς, καθώς εκδη­λώ­νουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ζωής μόνο στην περί­πτω­ση που παρα­σι­τούν σε κύτ­τα­ρα. Το χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα των ιών είναι η απου­σία κυτ­τα­ρι­κής οργά­νω­σης. Απο­τε­λού­νται από ένα μόριο…
Read more

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: οι μύκη­τες

Μύκη­τες, Juan Carlos Fonseca Mata, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για μια μεγά­λη «δεξα­με­νή» παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, τους μύκη­τες. Οι μύκη­τες περι­λαμ­βά­νουν πολ­λά μονο­κύτ­τα­ρα και πολυ­κύτ­τα­ρα είδη. Οι ζυμο­μύ­κη­τες είναι μονο­κύτ­τα­ροι ευκα­ρυω­τι­κοί μικρο­ορ­γα­νι­σμοί που έχουν σχή­μα στρογ­γυ­λό ή ωοει­δές και η κυτ­τα­ρι­κή τους μεμ­βρά­νη περι­βάλ­λε­ται από κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα κύριο συστα­τι­κό…
Read more

πρωτόζωα - τοξόπλασμα

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: τα πρω­τό­ζωα

Πρω­τό­ζωα, LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους ευκα­ρυω­τι­κούς παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στα πρώ­τι­στα (πρω­τό­ζωα). Τα πρω­τό­ζωα είναι μονο­κύτ­τα­ροι ευκα­ρυω­τι­κοί οργα­νι­σμοί. Κινού­νται με διά­φο­ρους μηχα­νι­σμούς:   αμοι­βά­δα – ψευ­δο­πό­δια παρα­μή­κιο – βλε­φα­ρί­δες ευγλή­νη – μαστί­γιο Τρέ­φο­νται με διά­φο­ρους τρό­πους: με άλλους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς σε βάρος άλλων οργα­νι­σμών ξενι­στών με…
Read more

βακτήρια

Παθο­γό­νοι μικρο­ορ­γα­νι­σμοί: τα βακτή­ρια (μονή­ρη)

Εδώ μπο­ρείς να βρεις γενι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με τους παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στο μεγά­λο βασί­λειο των προ­κα­ρυω­τι­κών οργα­νι­σμών, δηλα­δή τα βακτή­ρια (μονή­ρη). Τα βακτή­ρια είναι μονο­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί τους οποί­ους μπο­ρού­με να δού­με σε οποιο­δή­πο­τε σημείο της βιό­σφαι­ρας της γης. Έχουν μικρό μέγε­θος περί­που 1 μm και είναι 10 φορές μικρό­τε­ρα από ένα ευκα­ρυω­τι­κό κύτ­τα­ρο.…
Read more