Ετικέτα: Αναπαραγωγή

νεογνό

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στον άνθρω­πο

Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο ανα­πα­ρα­γω­γι­κό σύστη­μα; Ποια είναι τα όργα­να ανα­πα­ρα­γω­γής του άνδρα και της γυναί­κας; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα και τα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανθρώ­πι­νη ανα­πα­ρα­γω­γή. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.4 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στoν άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Χρή­σι­μοι Σύν­δε­σμοι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 O έμμη­νος κύκλος της γυναί­κας 2 Από τη…
Read more

Αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στο ζωι­κό βασί­λειο

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.3 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αναπαραγωγή στα φυτά

Μονο­γο­νι­κή και αμφι­γο­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά

Με ποιον τρό­πο είναι δυνα­τόν να ανα­πα­ρα­χθεί ένα φυτό; Πώς εκφρά­ζε­ται η μονο­γο­νία και η αμφι­γο­νία στους φυτι­κούς οργα­νι­σμούς; Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.2 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή που περι­λαμ­βά­νει βασι­κά στοι­χεία για την μονο­γο­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.1 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από εδώ.)