Ετικέτα: Αστροφυσική

Ηλια­κός άνε­μος

Ποια είναι η φύση του ανέ­μου που εκτο­ξεύ­ει το μητρι­κό μας άστρο και ποια φαι­νό­με­να δημιουρ­γεί η αλλη­λε­πί­δρα­σή του με τη γη;

υπερκαινοφανής

Υπερ­και­νο­φα­νείς Αστέ­ρες: Ένας επει­σο­δια­κός θάνα­τος

Εισα­γω­γη Ως Υπερ­και­νο­φα­νής χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ένας εκρη­κτι­κώς μετα­βλη­τός αστέ­ρας, που εμφα­νί­ζει από­το­μη μετα­βο­λή της φωτει­νό­τη­τας και της φαι­νό­με­νης λαμπρό­τη­τάς του. Κατά την περί­ο­δο της εκρη­κτι­κής του ανά­λαμ­ψης μπο­ρεί να αυξή­σει την φαι­νό­με­νη λαμπρό­τη­τά του μέχρι και 20 μεγέ­θη. Οι υπερ­και­νο­φα­νείς αστέ­ρες (supernova) οφεί­λουν το όνο­μά τους στον αστρο­νό­μο Τύχω­να Μπρα­χέ (Tycho Brahé), ο οποί­ος εντό­πι­σε τον…
Read more

Μεγάλη έκρηξη

Μεγά­λη έκρη­ξη — ένα μικρό χρο­νι­κό

Πώς φτά­σα­με στην Μεγά­λη Έκρη­ξη; Ας πάρου­με τα πράγ­μα­τα με τη σει­ρά… 1608 Το πρώ­το τηλε­σκό­πιο κατα­σκευά­ζε­ται στην Ολλαν­δι­κή κωμό­πο­λη Μίλ­ντελ­μπρουχ από δύο οπτι­κούς: τον Χανς Λιπερ­σέι και στον Ζακα­ρί­ας Γιάν­σεν. 1609 Δύο άνθρω­ποι, σε δια­φο­ρε­τι­κά σημεία της Ευρώ­πης, χρη­σι­μο­ποιούν το τηλε­σκό­πιο για αστρο­νο­μι­κές παρατηρήσεις:ο Άγγλος Αστρο­νό­μος Τόμας Χάριοτ και ο Ιτα­λός Γαλι­λαί­ος. 18ος αιώ­νας…
Read more

Καινοφανής αστέρας

Ουρά­νια Σώμα­τα: Και­νο­φα­νείς Αστέ­ρες

Οι και­νο­φα­νείς είναι εκρη­κτι­κώς μετα­βλη­τοί αστέ­ρες. Εμφα­νί­ζε­ται ξαφ­νι­κά σε μια περιο­χή του ουρα­νού, όπου συνή­θως υπήρ­χε ένα άστρο αόρα­το δια γυμνού οφθαλ­μού, αυξά­νο­ντας την φαι­νό­με­νη λαμπρό­τη­τά του από 7 μέχρι και 12 μεγέ­θη σε χρο­νι­κό διά­στη­μα που δια­φέ­ρει για κάθε και­νο­φα­νή και κυμαί­νε­ται από 1 έως 100 ημέ­ρες. Στη συνέ­χεια επι­στρέ­φει αργά στην αρχι­κή του…
Read more

Διπλό Σύστημα Αστέρα - Λευκού Νάνου

Ουρά­νια Σώμα­τα: Λευ­κός Νάνος

Ένας Λευ­κός Νάνος είναι συνή­θως το τελι­κό στά­διο της ζωής ενός αστέ­ρα, εφό­σον η τελι­κή του μάζα δεν υπερ­βαί­νει τις 1,4 ηλια­κές μάζες, δηλα­δή το καλού­με­νο όριο Chandrasekhar. To 1935, ένας νεα­ρός Ινδός αστρο­φυ­σι­κός, ο διά­ση­μος μετέ­πει­τα Subrahmanyan Chandrasekhar (1910−1995, Νόμπελ φυσι­κής 1983), υπο­στή­ρι­ξε ότι η μάζα ενός αστε­ριού είναι καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για την εξέ­λι­ξή…
Read more