Ετικέτα: Δυνάμεις

δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας

Πώς συν­δέ­ε­ται η δύνα­μη με τη μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας; Στα προη­γού­με­να μαθή­μα­τα δια­πί­στω­σες πως όταν η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που επι­δρούν σε ένα αντι­κεί­με­νο είναι μηδέν, τότε αυτό δια­τη­ρεί στα­θε­ρή την κινη­τι­κή του κατά­στα­ση. Τι συμ­βαί­νει όμως σε ένα σώμα, εφό­σον σε αυτό ασκού­νται δυνά­μεις των οποί­ων η συνι­στα­μέ­νη είναι δια­φο­ρε­τι­κή από το μηδέν; ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr) Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων

…ή αλλιώς «ο πρώ­τος νόμος της κίνη­σης» Τι χρειά­ζε­ται για να μπο­ρεί ένα σώμα να είναι ακί­νη­το — δηλα­λή να βρί­σκε­ται σε ισορ­ρο­πία — ή να κινεί­ται αδιά­κο­πα με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα; Η απά­ντη­ση στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος της ερώ­τη­σης είναι μάλ­λον εύκο­λη: όταν δεν υπάρ­χει κίνη­ση δεν υπάρ­χει δύνα­μη. Τι γίνε­ται όμως με το δεύ­τε­ρο σκέ­λος;…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Μαθαί­νω τις δυνά­μεις παί­ζο­ντας

σωστό ή λάθος Κάνε μια μικρή επα­νά­λη­ψη στις δυνά­μεις και τους νόμους του Νεύ­τω­να, παί­ζο­ντας ένα ευχά­ρι­στο παι­χνί­δι σωστού/λάθους! Καθώς γυρί­ζει η κορ­δέ­λα, φέρ­νει μαζί της προ­τά­σεις που πρέ­πει να απο­φα­σί­σεις αν είναι σωστές ή λαν­θα­σμέ­νες. Όταν τελειώ­σει το παι­χνί­δι μπο­ρείς να δεις το σκορ σου. Καλή επι­τυ­χία! Δοκί­μα­σε τις γνώ­σεις σου Εδώ μπο­ρείς να…
Read more

Συνισταμένη δυνάμεων

Συνι­στα­μέ­νη δύο ή περισ­σό­τε­ρων δυνά­με­ων

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μάθεις πώς μπο­ρού­με να βρού­με τη συνι­στα­μέ­νη δυνά­με­ων που έχουν είτε ίδια είτε δια­φο­ρε­τι­κή διεύ­θυν­ση. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Σύν­θε­ση και ανά­λυ­ση δυνά­με­ων Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή σε μία διά­στα­ση ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Βαρύτητα

Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις: Βάρος και τρι­βή

Σε αυτή την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο μας: το βάρος και την τρι­βή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Για το βάρος Για την τρι­βή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Όταν συμπλη­ρώ­σεις τo στο φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH.…
Read more

σχεδίαση δύναμης

Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη;

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεις ένα βιντε­ο­μά­θη­μα (animation) κι ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας για τον τρό­πο με τον οποίο σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια της δύνα­μης (ebooks.edu.gr) 3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΒΙΝΤΕΟ Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σχε­διά­ζο­ντας δυνά­μεις στον κόσμο γύρω μας (Οι φωτο­γρα­φί­ες προ­έρ­χο­νται…
Read more

H έννοια της δύνα­μης — εισα­γω­γή

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεις υλι­κό για την έννοια της δύνα­μης και χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια της δύνα­μης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Περι­λαμ­βά­νε­ται πρω­τό­τυ­πο υλι­κό του Ανδρέα Ι. Κασ­σέ­τα) ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Οι παρα­κά­τω προ­σο­μοιώ­σεις μπο­ρούν να σου δώσουν μία επο­πτι­κή εικό­να γνω­στών δυνά­με­ων.

3ος νόμος Νεύτωνα - Δράση - Αντίδραση

Ο τρί­τος νόμος του Νεύ­τω­να (νόμος δρά­σης — αντί­δρα­σης)

Τρί­τος Νόμος Νεύ­τω­να — Η εικό­να προ­έρ­χε­ται από την προ­σο­μοί­ω­ση Pirate Ship. Ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος νόμος του Νεύ­τω­να µας λένε τι κίνη­ση ϑα κάνει ένα σώµα (υλι­κό σημείο) ανά­λο­γα  µε τις δυνά­μεις που ασκού­νται σε αυτό.  Ο τρί­τος νόμος, όπως ϑα δού­με,  δεν εξε­τά­ζει τα απο­τε­λέ­σµα­τα που προ­κα­λούν οι δυνά­μεις, αλλά µας  λέει…
Read more

δυναμόμετρο

Το δυνα­μό­με­τρο: μία εφαρ­μο­γή του νόμου του Hooke

Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την πιο απλή εφαρ­μο­γή του νόμου του Hooke: το δυνα­μό­με­τρο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια «Δύνα­μη» — Μέτρη­ση δύνα­μης ΘΕΩΡΙΑ Αρχή λει­τουρ­γί­ας του δυνα­μό­με­τρου Την ιδιό­τη­τα αυτή των ελα­τη­ρί­ων την χρη­σι­μο­ποιού­με για την κατα­σκευή των δυνα­μό­με­τρων, που είναι όργα­να με τα οποία μετρά­με τις δυνά­μεις. Το δυνα­μό­με­τρο περιέ­χει στο…
Read more