Ετικέτα: Γαλιλαίος

Εικονικό εργαστήριο εκκρεμούς

O Γαλι­λαί­ος και το απλό εκκρε­μές

Θα μπο­ρού­σες να χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις μια περιο­δι­κή κίνη­ση, όπως μια ταλά­ντω­ση, για τη μέτρη­ση του χρό­νου; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς ο Γαλι­λαί­ος χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ταλά­ντω­ση ενός αιω­ρού­με­νου αντι­κει­μέ­νου για να μετρή­σει το χρό­νο. Επί­σης θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να διε­ρευ­νή­σεις δύο νόμους που διέ­πουν το απλό εκκρε­μές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις…
Read more

ελεύθερη πτώση

Η ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των

Μοιά­ζει παρά­ξε­νο, όμως οι άνθρω­ποι άργη­σαν πολύ να ανα­κα­λύ­ψουν τη φυσι­κή πίσω από την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των. Eπί δύο χιλιά­δες χρό­νια περί­που, από τον Αρι­στο­τέ­λη μέχρι τον Γαλι­λαίο, οι άνθρω­ποι πίστευαν ότι «τα βαρύ­τε­ρα σώμα­τα πέφτουν πιο γρή­γο­ρα». Και πώς να τους κατη­γο­ρή­σει κάποιος; Η καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία και η λογι­κή μας λένε ακρι­βώς…
Read more

Γαλιλαίος

Γαλι­λαί­ος: ο πρω­το­πό­ρος της επι­στή­μης

Ο Γαλι­λαί­ος είναι μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές φυσιο­γνω­μί­ες στην ιστο­ρία της Επι­στή­μης. Χρη­σι­μο­ποί­η­σε μια νέα μέθο­δο στη φυσι­κή φιλο­σο­φία και στην αστρο­νο­μία. Βασί­στη­κε τόσο στα μαθη­μα­τι­κά και στο πεί­ρα­μα, όσο και στις κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές του συμ­μα­χί­ες. Η αλή­θεια του μαθη­μα­τι­κού και αστρο­νό­μου Γαλι­λαί­ου ήρθε σε σύγκρου­ση με την αλή­θεια των σημα­ντι­κό­τε­ρων φιλο­σό­φων του…
Read more