Ετικέτα: Ενέργεια

transmission tower under gray sky

Κατα­νο­ώ­ντας την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια: Παρα­γω­γή, χρή­σεις και περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­­νι­­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών, από τον φωτι­σμό και την τρο­φο­δό­τη­ση ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών μέχρι τη λει­τουρ­γία εργο­στα­σί­ων παρα­γω­γής αγα­θών. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

surfboarding man

Η έννοια της Ενέρ­γειας

Η έννοια της ενέρ­γειας είχε ‑και εξα­κο­λου­θεί να έχει- κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ και Γ’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια (Β’ Γυμνα­σί­ου) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια (Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Είναι αλή­θεια πως η έννοια…
Read more

action adult art beauty

Δυνα­μι­κή ενέρ­γεια: μια «δύσκο­λη» περί­πτω­ση

Μάλ­λον γνω­ρί­ζεις πως δεν πρέ­πει ποτέ να κρε­μά­με βαριά αντι­κεί­με­να πάνω από το κρε­βά­τι μας. Για­τί; Μα διό­τι κάτι τέτοιο απο­τε­λεί μια δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση. Μια κατά­στα­ση, δηλα­δή, που μπο­ρεί να μας βλά­ψει. Όμως μια «δυνη­τι­κή βλά­βη» για τη φυσι­κή δεν είναι παρά η δυνα­τό­τη­τα ενός σώμα­τος να προ­κα­λέ­σει μια αλλα­γή! Και βέβαια αυτή η…
Read more

Car driving in speed motion - κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια: λίγα και εισα­γω­γι­κά

Η ενέρ­γεια εμφα­νί­ζε­ται με πολ­λές μορ­φές στον κόσμο που μας περι­βάλ­λει. Όμως μια προ­σε­κτι­κή ματιά μπο­ρεί να μας πεί­σει πως όλες τελι­κά ανά­γο­νται στις δύο θεμε­λιώ­δεις μορ­φές ενέρ­γειας: τη δυνα­μι­κή και την κινη­τι­κή. Εδώ θα επι­χει­ρή­σου­με μια σύντο­μη, εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση της κινη­τι­κής ενέρ­γειας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.2 Δυο βασι­κές μορ­φές ενέρ­γειας: Δυνα­μι­κή — κινη­τι­κή ενέρ­γεια…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο επι­χει­ρεί­ται μία εισα­γω­γή στην έννοια του έργου στα­θε­ρής δύνα­μης η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια ΕΡΓΟ Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο σχο­λι­κό βιβλiο η πρώ­τη αντί­λη­ψη για την έννοια του έργου φαί­νε­ται ότι προ­έρ­χε­ται από τους αρχαί­ους Έλλη­νες. Δημιουρ­γή­θη­κε ως απο­τέ­λε­σμα της προ­σπά­θειάς τους να ερμη­νεύ­σουν…
Read more

Νερόμυλος (Μηχανική ενέργεια)

Μηχα­νι­κή Ενέρ­γεια — Δια­τή­ρη­ση Μηχα­νι­κής Ενέρ­γειας

Τι είναι η μηχα­νι­κή ενέρ­γεια; Σε πάρα πολ­λά φαι­νό­με­να λαμ­βά­νει χώρα μετα­τρο­πή ενέρ­γειας από μία μορ­φή σε μία άλλη. Για παρά­δειγ­μα όταν μία μικρή μπά­λα πέφτει, η δυνα­μι­κή της ενέρ­γεια διαρ­κώς ελατ­τώ­νε­ται. Ταυ­τό­χρο­να αυξά­νε­ται η κινη­τι­κή της ενέρ­γεια, αφού αυξά­νε­ται διαρ­κώς η ταχύ­τη­τά της. Για να μπο­ρέ­σεις να κατα­λά­βεις καλύ­τε­ρα την έννοια της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας,…
Read more

βαρυτική δυναμική ενέργεια

Βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή Ενέρ­γεια

Πριν εξε­τά­σου­με τι είναι η βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, θα εξε­τά­σου­με συνο­πτι­κά τι είναι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια. ψηφια­κο βιβλιο 2.1 Δια­τή­ρη­ση της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας Ένα ελα­τή­ριο που έχει παρα­μορ­φω­θεί (π.χ. το συσπει­ρω­μέ­νο ελα­τή­ριο στο εσω­τε­ρι­κό ενός ρολο­γιού) απο­θη­κευ­μέ­νη ενέρ­γεια. Όταν το ελα­τή­ριο εκτεί­νε­ται, η ενέρ­γεια αυτή μετα­τρέ­πε­ται σε έργο για την λει­τουρ­γία του μηχα­νι­σμού του ρολο­γιού.…
Read more

κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια

Τι είναι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια; Στο εισα­γω­γι­κό μάθη­μα του κεφα­λαί­ου έγι­νε μια εισα­γω­γή στην έννοια του έργου δύνα­μης. Εκεί είδες πως το έργο στην ουσία είναι ενέρ­γεια η οποία μετα­βι­βά­ζε­ται ή μετα­τρέ­πε­ται από μία μορ­φή σε μία άλλη.  Ένα σώμα δεν μπο­ρεί να έχει έργο. Μπο­ρεί όμως να έχει ενέρ­γεια.  Μία από τις μορ­φές ενέρ­γειας που…
Read more

ηλεκτρική ενέργεια

Ενέρ­γεια και ισχύς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Για τη λει­τουρ­γία των ηλε­κτρι­κών συσκευών απαι­τεί­ται ενέρ­γεια, την οποία της προ­σφέ­ρει μία ηλε­κτρι­κή πηγή. Η ενέρ­γεια αυτή ονο­μά­ζε­ται ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Παρου­σί­α­ση Ακο­λου­θεί παρου­σί­α­ση για την ενέρ­γεια και την ισχύ του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, το φαι­νό­με­νο Joule και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου. αξιο­λο­γω τι εμα­θα