Ετικέτα: Επανάληψη

Free train in motion image

Μαθαί­νω παί­ζο­ντας τις έννοιες της κίνη­σης

Ένα παι­χνί­δι ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου με ανα­τρο­φο­δό­τη­ση για την επα­νά­λη­ψη των βασι­κών εννοιών της κίνη­σης στη Β’ Γυμνα­σί­ου.

small ant on green plant in wildlife

Επα­νά­λη­ψη στις έννοιες της οικο­λο­γί­ας

Εδώ θα βρεις δρα­στη­ριό­τη­τες για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στην ενό­τη­τα «Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος». Quizz Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου!

Τρόποι σύνδεσης διπόλων - λαμπτήρες & μπαταρίες

Επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα

ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ; Μια ευκα­ρία για επα­νά­λη­ψη στα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα. Κάνε τις ερω­τή­σεις στο quiz που ακο­λου­θεί. Φόρ­τω­ση…

undefined

Ασκή­σεις από το τετρά­διο εργα­σιών για το Πάσχα

Συνο­πτι­κή θεω­ρία και ασκή­σεις για τα άτο­μα και τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια, προ­σο­μοιώ­σεις και σχε­τι­κά βίντεο μπο­ρείς να βρεις εδώ. Αφού ολο­κλη­ρώ­σεις το φύλ­λο εργα­σί­ας που ξεκι­νή­σα­με στην τάξη, μπο­ρείς να ξεκι­νή­σεις την επα­νά­λη­ψη στην 2η ενό­τη­τα της χημεί­ας. Από το τετρά­διο εργα­σιών της χημεί­ας, να κάνεις τις ακό­λου­θες ασκή­σεις. Δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­τωνΑσκή­σεις 2, 3 σελ. 28.…
Read more

Χημεία επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! Άσκη­ση 3, σελ. 10 Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι. Κατα­στά­σεις ύλης-χάρ­της εννοιών, an interactive worksheet by DimitraD liveworksheets.com Άσκη­ση 4, σελ. 11 Συμπλή­ρω­σε στον…
Read more

Λαχανικά

Επα­νά­λη­ψη: πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Επα­νά­λη­ψη κεφα­λαί­ου Εδώ, μπο­ρείς να βρεις ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου όπως ερω­τή­σεις πολ­λα­πλών επι­λο­γών, ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, συμπλή­ρω­ση κενών, αντι­στοί­χι­ση & σταυ­ρό­λε­ξο, με τη γενι­κή ετι­κέ­τα “πρό­σλη­ψη ουσιών”, για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας. Ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες και καλή επι­τυ­χία!!! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Κάνε τις ερω­τή­σεις με…
Read more

Ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτισμένες σφαίρες

Επα­νά­λη­ψη στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις φύλ­λα εργα­σί­ας και ασκή­σεις για την επα­νά­λη­ψη στο πρώ­το κεφά­λαιο της φυσι­κής γενι­κής παι­δί­ας Β Γε. Λ. που αφο­ρά στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Από το Ylikonet)

συνεχές ρεύμα - quiz επανάληψης

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — quiz για επα­νά­λη­ψη

Δρα­στη­ριό­τη­τα Εδώ θα βρεις online ερω­τη­μα­το­λό­για κατάλ­λη­λα για επα­νά­λη­ψη των εννοιών που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.