Ετικέτα: Εικονικό Εργαστήριο

Πυκνό­τη­τα — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο (PhET)

Το εικο­νι­κό εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, αφο­ρά στην πυκνό­τη­τα. Είναι συνέ­χεια του μαθή­μα­τος στο φυσι­κό εργα­στή­ριο. Για την πραγ­μα­το­ποί­η­σή του θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την προ­σο­μοί­ω­ση του PhET Colorado «Πυκνό­τη­τα» που βρί­σκε­ται εδώ. Πυκνό­τη­τα — φύλ­λο εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των Ακο­λου­θεί το φύλ­λο εργα­σί­ας στο οποίο περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σεις. Ακο­λού­θη­σε με προ­σο­χή τις οδη­γί­ες που δίνο­νται.

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm: εργα­στή­ριο

Στη δημο­σί­ευ­ση αυτή επι­χει­ρεί­ται η πει­ρα­μα­τι­κή επι­βε­βαί­ω­ση του γνω­στού νόμου του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού αλλά και του φυσι­κού εργα­στη­ρί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι & ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μπο­ρείς να επι­βε­βαιώ­σεις τον νόμο του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των του PhET.…
Read more

νόμος Coulomb

Ο νόμος του Coulomb — εικο­νι­κό πεί­ρα­μα

Σε αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα θα κάνου­με ένα εικο­νι­κό πεί­ρα­μα. Σκο­πός μας είναι να δια­πι­στώ­σου­με τον τρό­πο που αλλη­λε­πι­δρούν δύο ακί­νη­τα, σημεια­κά φορ­τία και να διε­ρευ­νή­σου­με την σχέ­ση που δίνει την τιμή της ηλε­κτρο­στα­τι­κής δύνα­μης που ασκεί το ένα στο άλλο. Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την προ­σο­μοί­ω­ση Νόμος του Coulomb από το PhET Interactive Simulations του πανε­πι­στη­μί­ου του…
Read more