Φωτοσύνθεση: η θρέψη στα φυτά

Φωτο­σύν­θε­ση: η θρέ­ψη στα φυτά

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Όπως γνω­ρί­ζεις τα φυτά ανή­κουν σε μια ιδιαί­τε­ρη κατη­γο­ρία οργα­νι­σμών που ονο­μά­ζο­νται «αυτό­τρο­φοι». Με ποιον τρό­πο εξα­σφα­λί­ζουν την ενέρ­γεια και τις θρε­πτι­κές ουσί­ες που χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν; Σε αυτή την ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες βιο­λο­γι­κές διερ­γα­σί­ες, η φωτο­σύν­θε­ση.

ψΗΦΙΑ­ΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.1 Η παρα­γω­γή θρε­πτι­κών ουσιών στα φυτά — Η φωτο­σύν­θε­ση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ 1

Η φωτο­σύν­θε­ση… στα γρή­γο­ρα!

ΒΙΝΤΕΟ 2

Μια μικρή άσκη­ση

Δες το video μέσω του Πανελ­λή­νιου Σχο­λι­κού Δικτύ­ου.

φωτοσύνθεση
ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ: Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ
Διεύ­θυν­ση εικό­νας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1308

πΑΙ­ΖΩ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Ένα εύκο­λο παι­χνί­δι για εξά­σκη­ση!

χΡΗ­ΣΙ­ΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπο­ρείς να δοκι­μά­σεις να κάνεις το παρα­κά­τω φύλ­λο εργα­σί­ας για να ελέγ­ξεις τις γνώ­σεις σου και να εξα­σκη­θείς. Καλή επι­τυ­χία !!! 

Πρό­σλη­ψη ουσιών και πέψη — φωτο­σύν­θε­ση

Όταν συμπλη­ρώ­σεις τα κενά στο φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH. Για να στεί­λεις τα απο­τε­λέ­σμα­τα συμπλη­ρώ­νεις το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό σου, στο πεδίο level/group Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, στο πεδίο School subject ΒΙΟΛΟΓΙΑ, στο επό­με­νο πεδίο το email. Τέλος πατάς SEND.

  • Φύλ­λο εργα­σί­ας σε έντυ­πη μορ­φή
    (σε εκτυ­πώ­σι­μη μορ­φή)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *