Ποικιλομορφία και ταξινόμηση οργανισμών

Ποι­κι­λο­μορ­φία και ταξι­νό­μη­ση οργα­νι­σμών

ποικιλομορφία και ταξινόμηση

Η ποι­κι­λο­μορ­φία στο ζωι­κό βασί­λειο — Φωτο­γρα­φία Gerhard G. από το Pixabay

Στη βιό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη μας συνα­ντά­με μεγά­λη ποι­κι­λο­μορ­φία ζωντα­νών οργα­νι­σμών. Λέμε πως το πλα­νη­τι­κό οικο­σύ­στη­μα δια­θέ­τει μεγά­λη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Με ποιον τρό­πο οι επι­στή­μο­νες ταξι­νο­μούν τους οργα­νι­σμούς, με βάση τα κοι­νά τους χαρα­κτη­ρι­στι­κά;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

✔ Ποι­κι­λο­μορ­φία και ταξι­νό­μη­ση

ΒΙΝΤΕΟ

✔ Πρώ­τι­στα

Μια “βου­τιά” στον μικρο­σκο­πι­κό κόσμο των πρω­τί­στων. Από την εγκυ­κλο­παί­δεια Britannica.
Μετα­γλωτ­τι­σμέ­νο.

✔ Βακτή­ρια

Ποιος είναι ο λόγος που τα βακτή­ρια βρί­σκο­νται παντού γύρω μας και ποιους κιν­δύ­νους κρύ­βουν; Ένα σύντο­μο βίντεο από την εγκυ­κλο­παί­δεια Britanicca.
Μετα­γλωτ­τι­σμέ­νο.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


FLASHCARDS

Για να μάθεις καλύ­τε­ρα τις βασι­κές έννοιες της βιο­λο­γί­ας που αφο­ρούν στα κύτ­τα­ρα και στην οργά­νω­ση της ζωής!

(Συμπλή­ρω­σε τον σωστό όρο που αντι­στοι­χεί σε κάθε κάρ­τα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμ­μα­τα, χωρίς τόνους. Πρό­σε­ξε την ορθο­γρα­φία!)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *