Κυκλοφορικό σύστημα & υγεία

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα & υγεία

καρδιογράφημα - υγεία κυκλοφορικού συστήματος

Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που απει­λούν την υγεία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος;

Η ομα­λή λει­τουρ­γία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λεί καθο­ρι­στι­κό παρά­γο­ντα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του οργα­νι­σμού. Στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του τρό­που ζωής των ανθρώ­πων, οι ασθέ­νειες του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λούν την πρώ­τη αιτία θανά­του. 


Ψηφια­κό Βιβλίο

3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο


παρου­σί­α­ση


αρτη­ρια­κη πιε­ση


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ βιντεο

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *