Επανάληψη: πρόσληψη τροφής και πέψη

Επα­νά­λη­ψη: πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Λαχανικά

Επα­νά­λη­ψη κεφα­λαί­ου

Εδώ, μπο­ρείς να βρεις ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου όπως ερω­τή­σεις πολ­λα­πλών επι­λο­γών, ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, συμπλή­ρω­ση κενών, αντι­στοί­χι­ση & σταυ­ρό­λε­ξο, με τη γενι­κή ετι­κέ­τα “πρό­σλη­ψη ουσιών”, για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας.

Ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες και καλή επι­τυ­χία!!!


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

(Κάνε τις ερω­τή­σεις με προ­σο­χή. Κάθε φορά που τελειώ­νεις ένα σετ ασκή­σε­ων, πάτα το κου­μπί «Έλεγ­χος» για να δεις τον βαθ­μό σου).

Πρό­σλη­ψη ουσιών (sch.gr)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *