Διατροφή και υγεία - Μεσογειακή διατροφή

Δια­τρο­φή και υγεία — Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή

διατροφή

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr)


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Μεσο­γεια­κή Δια­τρο­φή

Το συγκε­κρι­μέ­νο δια­δρα­στι­κό βίντεο βασί­στη­κε σε παρου­σί­α­ση που δημιουρ­γή­θη­κε στα πλαί­σια της θεμα­τι­κής εβδο­μά­δας του Γυμνα­σί­ου. Σκο­πός της ήταν η κατα­σκευή της πυρα­μί­δας της μεσο­γεια­κής δια­τρο­φής και η «ανα­γνώ­ρι­ση» τρο­φών που κατα­να­λώ­νου­με συχνά και είναι πολύ­τι­μες για την υγεία και την ευε­ξία μας. Υπάρ­χουν βέβαια πάρα πολ­λές σημα­ντι­κές τρο­φές που δεν έχουν συμπε­ρι­λη­φθεί στην παρου­σί­α­ση. Αυτό δε σημαί­νει πως έχουν ασή­μα­ντη θρε­πτι­κή αξία!

Σκο­πός της συγκε­κρι­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας δεν είναι η αξιο­λό­γη­ση κάποιων γνώ­σε­ων αλλά περισ­σό­τε­ρο το δια­δρα­στι­κό παι­χνί­δι που μπο­ρεί να σε βοη­θή­σει να γνω­ρί­σεις καλύ­τε­ρα κάποια τρό­φι­μα που βρί­σκο­νται στο καθη­με­ρι­νό μας τρα­πέ­ζι.

Οδη­γί­ες δρα­στη­ριό­τη­τας

Απλά παρα­κο­λού­θη­σε το βίντεο και απά­ντη­σε στις ερω­τή­σεις που εμφα­νί­ζο­νται για να μπο­ρείς να συνε­χί­σεις.


ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Δρα­στη­ριό­τη­τες που σχε­τί­ζο­νται με τη δια­τρο­φή μας από το βιβλίο Δρα­στη­ριο­τή­των βιο­λο­γί­ας της Κύπρου.


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *