Ετικέτα: Μεταβολή της Ορμής

Accident scene with car crash

Εισα­γω­γή στην ορμή — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο

Ορμή — Car vector created by brgfx — www.freepik.com Με έναυ­σμα το φαι­νό­με­νο της κρού­σης μία εισα­γω­γή στην έννοια της ορμής και στο αίτιο της μετα­βο­λής της με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Το φαι­νό­με­νο της κρού­σης (ebooks.edu.gr) 2.3 Η έννοια της ορμής (ebooks.edu.gr) 2.4 Η δύνα­μη και η μετα­βο­λή της…
Read more

Η έννοια της ορμής — δύνα­μη και μετα­βο­λή της ορμής​

Η έννοια της ορμής και το αίτιο της μετα­βο­λής της. Στοι­χεία θεω­ρί­ας, παρου­σί­α­ση και ένα ενδια­φέ­ρον φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Το φαι­νό­με­νο της κρού­σης (ebooks.edu.gr) 2.3 Η έννοια της ορμής (ebooks.edu.gr) 2.4 Η δύνα­μη και η μετα­βο­λή της ορμής (ebooks.edu.gr) Παρου­σί­α­ση: Η έννοια της ορμής — Δύνα­μη & Μετα­βο­λή της Ορμής Ορμή: Στοι­χεία…
Read more