Ετικέτα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - γεννήτρια- ανεμογεννήτρια

Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επα­γω­γή κι εφαρ­μο­γές — γεν­νή­τρια

Η ανα­κά­λυ­ψη της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής επα­γω­γής σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να από τον Michael Faraday και τον Henry υπήρ­ξε σταθ­μός στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, καθώς οδή­γη­σε πολύ γρή­γο­ρα στην κατα­σκευή της γεν­νή­τριας. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μια ηλε­κτρι­κή γεν­νή­τρια είναι μια συσκευή που μετα­τρέ­πει μηχα­νι­κή ενέρ­γεια σε ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Πρό­κει­ται για…
Read more

Δύνα­μη Laplace — Κινη­τή­ρας

Ο ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμός περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά φαι­νό­με­να που ξεφεύ­γουν από την καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία. Η ανα­κά­λυ­ψη της σύν­δε­σης του ηλε­κτρι­σμού με τον μαγνη­τι­σμό οδή­γη­σε την επι­στή­μη της φυσι­κής σε καται­γι­στι­κές εξε­λί­ξεις. Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μελε­τή­σου­με τη δύνα­μη Laplace στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια λιγη… θεω­ρια για τη…
Read more

Μαγνητικά αποτελέσματα: μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

Το πεί­ρα­μα του Έρστεντ κι εφαρ­μο­γές

Η ανα­κά­λυ­ψη πως το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα συν­δέ­ε­ται με μαγνη­τι­κά φαι­νό­με­να υπήρ­ξε καθο­ρι­στι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα. Σημα­το­δο­τεί τη γέν­νη­ση του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού. Στην ουσία παρεί­χε έναν απο­τε­λε­μα­τι­κό τρό­πο παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Αυτό έδω­σε μία πραγ­μα­τι­κά μεγά­λη ώθη­ση στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού πολι­τι­σμού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στις 21 Ιου­λί­ου…
Read more