Ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα

Μυϊ­κό σύστη­μα του ανθρώ­που: είδη μυών και λει­τουρ­γί­ες

Έχο­ντας ήδη μελε­τή­σει το κομ­μά­τι του ανθρώ­πι­νου μυο­σκε­λε­τι­κού συστή­μα­τος που αφο­ρά στο ερει­στι­κό σύστη­μα, σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το μυϊ­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, τους σκε­λε­τι­κούς, τους λεί­ους μύες και τον καρ­δια­κό μυ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 5.4 Το μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει υλι­κό από εδώ.)