μέτρηση μήκους στην αρχαιότητα

Μέτρη­ση μήκους: μικρό παρά­θυ­ρο στην ιστο­ρία

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρό­πο όμως το μετρά­με; Ποια μονά­δα μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­με; Ένα βιντε­ο­μά­θη­μα για τη μέτρη­ση του μήκους και τη μέση τιμή.