1ος νόμος Νεύτωνα

Παρου­σί­α­ση πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να

Παρα­κά­τω θα βρεις μια παρου­σί­α­ση του μαθή­μα­τος του πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να, από τον συνά­δελ­φο φυσι­κό Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού δεις την παρου­σί­α­ση και θυμη­θείς ξανά τους δύο νόμους του Νεύ­τω­να, μπο­ρείς να κάνεις τα β’ θέμα­τα που ακο­λου­θούν από την τρά­πε­ζα θεμά­των.