Ετικέτα: Σπονδυλωτά Ζώα

Αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στο ζωι­κό βασί­λειο

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 6.3 Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη στα σπον­δυ­λω­τά ζώα

Τα σπον­δυ­λω­τά ζώα εξα­φα­λί­ζουν την τρο­φή τους τρώ­γο­ντας άλλους οργα­νι­σμούς. Σε αυτό το μάθη­μα θα εξε­ρευ­νή­σεις πώς γίνε­ται η πρό­σλη­ψη και η πέψη της τρο­φής στα σπον­δυ­λό­ζωα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ