ηφαίστεια

Ηφαί­στειο: τo γήι­νο βασί­λειο της λάβας

Ηφαί­στειο: Φωτο­γρα­φία από Julius Silver από το Pixabay Πώς δημιουρ­γεί­ται ένα ηφαί­στειο; Ποια είναι τα συστα­τι­κά μέρη του; Σε ποια μέρη της γης βρί­σκο­νται; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις βασι­κά στοι­χεία για το βασί­λειο της λάβας. Ο κόσμος μας είναι γεμά­τος από αρχαία και σύγ­χρο­να ηφαί­στεια αλλά και πετρώ­μα­τα που προ­έρ­χο­νται από αυτά. Μπο­ρού­με…
Read more