Αγόρια που τραβούν κιβώτιο

Θεώ­ρη­μα μετα­βο­λής έργου — ενέρ­γειας

To Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Έργου Ενέρ­γειας ή όπως συχνά ανα­φέ­ρε­ται Θεώ­ρη­μα Μετα­βο­λής Κινη­τι­κής Ενέρ­γειας (Θ.Μ.Κ.Ε.), είναι ένα από τα βασι­κά θεω­ρή­μα­τα της μηχα­νι­κής και ανα­φέ­ρε­ται στη σχέ­ση μετα­ξύ του έργου που κάνει μια δύνα­μη σε ένα αντι­κεί­με­νο και της ενέρ­γειας που μετα­φέ­ρε­ται στο αντι­κεί­με­νο αυτό. Είναι ένα χρή­σι­μο εργα­λείο για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των μηχα­νι­κής καθώς με…
Read more