Οδύσ­σεια του Δια­στή­μα­τος: Τα δια­πλα­νη­τι­κά ταξί­δια και η βαρυ­τι­κή σφεν­δό­νη

«‘οἱ δὲ δύω σκό­πε­λοι ὁ μὲν οὐρα­νὸν εὐρὺν ἱκά­νειὀξείῃ κορυ­φῇ, νεφέ­λη δέ μιν ἀμφι­βέ­βη­κεκυα­νέη: τὸ μὲν οὔ ποτ᾿ ἐρω­εῖ, οὐδέ ποτ᾿ αἴθρηκεί­νου ἔχει κορυ­φὴν οὔτ᾿ ἐν θέρει οὔτ᾿ ἐν ὀπώ­ρῃ.οὐδέ κεν ἀμβαίη βρο­τὸς ἀνὴρ οὐδ᾿ ἐπι­βαίη,οὐδ᾿ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐεί­κο­σι καὶ πόδες εἶεν:πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περι­ξε­στῇ ἐικυ­ῖα.μέσ­σῳ δ᾿ ἐν σκο­πέ­λῳ ἔστι σπέ­ος ἠεροει­δές,πρὸς…
Read more