Συντάκτης: Δήμητρα

Οριζόντια βολή - συντριβάνι

Ορι­ζό­ντια βολή: ας εξα­σκη­θού­με!

Μετά την παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας, ήρθε η ώρα για εξά­σκη­ση! Εδώ θα βρεις εφαρ­μο­γές, ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου και ασκή­σεις σε εντυ­πη και ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή που αντι­στοι­χούν σε πρώ­τα και δεύ­τε­ρα θέμα­τα στην ορι­ζό­ντια βολή. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (εμπλου­τι­σμέ­νο) 1.1 Ορι­ζό­ντια βολή ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το αερο­πλά­νο Ας δού­με την άσκη­ση Ένα βομ­βαρ­δι­στι­κό αερο­πλά­νο πετά­ει σε ύψος \( H…
Read more

Τα βασι­κά στοι­χεία ενός απλού κυκλώ­μα­τος

Σκέ­φτη­κες ποτέ ποιος είναι ο δρό­μος από τον οποίο το ρεύ­μα φτά­νει στις ηλε­κτρι­κές συσκευ­ές που χρη­σι­μο­ποιού­με; Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το απλό κύκλω­μα και τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί. ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Απλά κυκλώ­μα­τα από Dimitra

transmission tower under gray sky

Κατα­νο­ώ­ντας την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια: Παρα­γω­γή, χρή­σεις και περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­­νι­­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών, από τον φωτι­σμό και την τρο­φο­δό­τη­ση ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών μέχρι τη λει­τουρ­γία εργο­στα­σί­ων παρα­γω­γής αγα­θών. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

surfboarding man

Η έννοια της Ενέρ­γειας

Η έννοια της ενέρ­γειας είχε ‑και εξα­κο­λου­θεί να έχει- κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ και Γ’ Γυμνα­σί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.1 Έργο και ενέρ­γεια (Β’ Γυμνα­σί­ου) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια (Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Είναι αλή­θεια πως η έννοια…
Read more

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more

Free train in motion image

Μαθαί­νω παί­ζο­ντας τις έννοιες της κίνη­σης

Ένα παι­χνί­δι ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου με ανα­τρο­φο­δό­τη­ση για την επα­νά­λη­ψη των βασι­κών εννοιών της κίνη­σης στη Β’ Γυμνα­σί­ου.

Free man in motion image

Εισα­γω­γή στην κίνη­ση

Η κίνη­ση, από την απλή κίνη­ση ενός σώμα­τος στον χώρο μέχρι την περί­πλο­κη κίνη­ση των αστρο­νο­μι­κών αντι­κει­μέ­νων, απο­τε­λεί μία βασι­κή έννοια της Φυσι­κής. Πρό­κει­ται για ένα θέμα που έχει απα­σχο­λή­σει τους επι­στή­μο­νες εδώ και αιώ­νες και συνε­χί­ζει να εμπνέ­ει νέες ανα­κα­λύ­ψεις και ανα­πτύ­ξεις στον τομέα της φυσι­κής. Η μελέ­τη της κίνη­σης μας επι­τρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με…
Read more

close up view of plasma

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου. Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία φυλ­λα εργα­σιασ ΒΙΝΤΕΟ

tissue under microscope

Κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση: μίτω­ση και μεί­ω­ση

Στους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς παρα­τη­ρού­με δύο είδη κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης, τη μίτω­ση και τη μεί­ω­ση. Μίτω­ση Με τη δια­δι­κα­σία της μίτω­σης επι­τυγ­χά­νε­ται ο πολ­λα­πλα­σια­σμός ενός κυτ­τά­ρου έτσι ώστε τα θυγα­τρι­κά του κύτ­τα­ρα να περιέ­χουν τον ίδιο αριθ­μό χρω­μο­σω­μά­των και το ίδιο γενε­τι­κό υλι­κό με αυτό. Μεί­ω­ση Η Μεί­ω­ση είναι το είδος εκεί­νο κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης που εξα­σφα­λί­ζει τον…
Read more

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή - γεννήτρια- ανεμογεννήτρια

Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επα­γω­γή κι εφαρ­μο­γές — γεν­νή­τρια

Η ανα­κά­λυ­ψη της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής επα­γω­γής σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να από τον Michael Faraday και τον Henry υπήρ­ξε σταθ­μός στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, καθώς οδή­γη­σε πολύ γρή­γο­ρα στην κατα­σκευή της γεν­νή­τριας. ψηφια­κο βιβλιο ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μια ηλε­κτρι­κή γεν­νή­τρια είναι μια συσκευή που μετα­τρέ­πει μηχα­νι­κή ενέρ­γεια σε ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Πρό­κει­ται για…
Read more