Άνωση, Αρχή Αρχιμήδη

Μελέ­τη της Άνω­σης — Η Αρχή του Αρχι­μή­δη

To εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό που αναρ­τά­ται εδώ δημιουρ­γή­θη­κε σε συνερ­γα­σία με τον συνά­δελ­φο Πανα­γιώ­τη — Χαρί­λαο Κου­τε­ντά­κη στο πλαί­σιο της επι­μόρ­φω­σης Β1′ Επι­πέ­δου ΤΠΕ, Συστά­δα Β1.2 — Φυσι­κές Επι­στή­μες. Αφο­ρά στη δύνα­μη της άνω­σης που δέχε­ται ένα αντι­κεί­με­νο βυθι­σμέ­νο σε ένα ρευ­στό. Η κατα­νό­η­ση της άνω­σης είναι σημα­ντι­κή για πολ­λούς τομείς της φυσι­κής και της μηχα­νι­κής,…
Read more