Μελέτη της Άνωσης - Η Αρχή του Αρχιμήδη

Μελέ­τη της Άνω­σης — Η Αρχή του Αρχι­μή­δη

Άνωση, Αρχή Αρχιμήδη

To εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό που αναρ­τά­ται εδώ δημιουρ­γή­θη­κε σε συνερ­γα­σία με τον συνά­δελ­φο Πανα­γιώ­τη — Χαρί­λαο Κου­τε­ντά­κη στο πλαί­σιο της επι­μόρ­φω­σης Β1′ Επι­πέ­δου ΤΠΕ, Συστά­δα Β1.2 — Φυσι­κές Επι­στή­μες. Αφο­ρά στη δύνα­μη της άνω­σης που δέχε­ται ένα αντι­κεί­με­νο βυθι­σμέ­νο σε ένα ρευ­στό. Η κατα­νό­η­ση της άνω­σης είναι σημα­ντι­κή για πολ­λούς τομείς της φυσι­κής και της μηχα­νι­κής, από την κατα­σκευή πλοί­ων και αερο­πλά­νων μέχρι την ανά­πτυ­ξη υπο­βρυ­χί­ων και άλλων υπο­θα­λάσ­σιων συσκευών.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4.5 Άνω­ση — Αρχή του Αρχι­μή­δη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δρα­στη­ριό­τη­τες που περι­λαμ­βά­νο­νται στο παρόν πόνη­μα αφο­ρούν στη Φυσι­κή της Β’ Τάξης Γυμνα­σί­ου, Κεφά­λαιο 4 — Πίε­ση, Παρά­γρα­φο 4.5 Άνω­ση — Αρχή του Αρχι­μή­δη.

Γνώ­σεις και αντι­λή­ψεις των μαθη­τών

Για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση των δρα­στη­ριο­τή­των του μαθή­μα­τος οι μαθητές/τριες πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν:

Εναλ­λα­κτι­κές αντι­λή­ψεις μαθη­τών:

Στό­χοι

Σκο­πός της δρα­στη­ριό­τη­τας είναι να κατα­νο­ή­σουν οι μαθητές/τριες την έννοια της άνω­σης, τον τρό­πο με τον οποίο αυτή εξαρ­τά­ται από τον όγκο και την πυκνό­τη­τα των υλι­κών, καθώς και να αντι­λη­φθούν τις επι­πτώ­σεις της άνω­σης στα αντι­κεί­με­να που βυθί­ζο­νται σε υγρά. Επι­μέ­ρους στό­χοι είναι οι μαθητές/τριες να:

Λογι­σμι­κό — συν­δυα­σμός λογι­σμι­κών

Για την διε­ξα­γω­γή των δρα­στη­ριο­τή­των θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν τα ακό­λου­θα λογι­σμι­κά:

Διάρ­κεια

Η δρα­στη­ριό­τη­τα ανα­μέ­νε­ται να υλο­ποι­η­θεί σε μία διδα­κτι­κή ώρα.

Οργά­νω­ση τάξης & απαι­τού­με­νη υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή

Η υλο­ποί­η­ση των δρα­στη­ριο­τή­των γίνε­ται στο σχο­λι­κό εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών. Οι μαθητές/τριες χωρί­ζο­νται σε τετρα­με­λείς ανο­μοιο­γε­νείς ομά­δες.

Εξο­πλι­σμός

Για την υλο­ποί­η­ση της συγκε­κρι­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας προ­τεί­νε­ται η διε­ρευ­νη­τι­κή μέθο­δος.

Η περι­πέ­τεια γνω­ρι­μί­ας με τη δύνα­μη της άνω­σης ξεκι­νά­ει από το σπί­τι! Πραγ­μα­το­ποί­η­σε τις δρα­στη­ριό­τη­τες που περι­γρά­φο­νται στα ακό­λου­θα βήμα­τα ώστε να είσαι έτοιμος/η για τις δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο εργα­στή­ριο του σχο­λεί­ου μας.

1

Όλα τα αντι­κεί­με­να που είναι πλή­ρως ή εν μέρει βυθι­σμέ­να σε κάποιο ρευ­στό δέχο­νται από αυτό μία δύνα­μη που ονο­μά­ζε­ται άνω­ση. Πού οφεί­λε­ται άρα­γε η δύνα­μη αυτή και από ποιους παρά­γο­ντες εξαρ­τά­ται;

Το παι­χνί­δι που ακο­λου­θεί θα σε βοη­θή­σει να εξα­κρι­βώ­σεις πόσο καλά γνω­ρί­ζεις την άνω­ση.

2

Παρα­κο­λού­θη­σε το βίντεο Άνω­ση από το κανά­λι του Πλα­νη­τα­ρί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης Noesis Science Center.

3

Εφό­σον παρα­κο­λού­θη­σες το βίντεο για την Άνω­ση, απά­ντη­σε στις ερω­τή­σεις που περι­λαμ­βά­νει το Quizizz που ακο­λου­θεί.

1η Φάση

Συζή­τη­ση εργα­σί­ας «Πριν το μάθη­μα»

Παρου­σιά­ζου­με — σχο­λιά­ζου­με τις δρα­στη­ριό­τη­τες που έγι­ναν στο σπί­τι. Κατα­γρά­φου­με τις ιδέ­ες και τις προ­βλέ­ψεις μας.

2η Φάση

Προ­α­παι­τού­με­νες γνώ­σεις

Ας θυμη­θού­με τις προ­α­παι­τού­με­νες γνώ­σεις για την υλο­ποί­η­ση του μαθή­μα­τος (σχε­δί­α­ση δύνα­μης, εύρε­ση συνι­στα­μέ­νης συγ­γραμ­μι­κών δυνά­με­ων, πυκνό­τη­τα κλπ.).

3η Φάση

Υλο­ποί­η­ση δρα­στη­ριο­τή­των εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου

Κάθε ομά­δα — πάγκος εργα­σί­ας παίρ­νει ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την αξιο­ποί­η­ση της προ­σο­μοί­ω­σης του πει­ρά­μα­τος της Άνω­σης από το Φωτό­δε­ντρο. Εργα­ζό­μα­στε ομα­δο­συ­νερ­γα­τι­κά και πραγ­μα­το­ποιού­με τις σύντο­μες πει­ρα­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες που μας έχουν ανα­τε­θεί. Το ζητού­με­νο είναι να παρα­τη­ρή­σου­με τις δυνά­μεις που ασκού­νται στο βυθι­σμέ­νο σώμα και εφαρ­μό­ζο­ντας τη συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας να διε­ρευ­νή­σου­με :

♦ την παρου­σία της δύνα­μης της άνω­σης,
♦ τη σχέ­ση άνω­σης και πυκνό­τη­τας υγρού,
♦ τη σχέ­ση άνω­σης και όγκου εκτο­πι­ζό­με­νου υγρού,
♦ τη σχέ­ση άνω­σης και βάρους εκτο­πι­ζό­με­νου υγρού,
♦ τη σχέ­ση βάθους βύθι­σης και άνω­σης,
♦ τη σχέ­ση υλι­κού βυθι­σμέ­νου σώμα­τος και άνω­σης.

Προ­σο­μοί­ω­ση

4η Φάση

Παρου­σί­α­ση απο­στε­λε­σμά­των Δια­τύ­πω­ση συμπε­ρα­σμά­των

Κάθε ομά­δα παρου­σιά­ζει τα ευρήματα/συμπεράσματά της στην ολο­μέ­λεια. Με τη βοή­θεια του/της εκπαι­δευ­τι­κού προσ­διο­ρί­ζου­με τους παρά­γο­ντες από τους οποί­ους εξαρ­τά­ται η άνω­ση, δια­τυ­πώ­νου­με την Αρχή του Αρχι­μή­δη και εξά­γου­με τη μαθη­μα­τι­κή σχέ­ση που την εκφρά­ζει.

Το μάθη­μα εμπλου­τί­ζε­ται με τη χρή­ση παρου­σί­α­σης σχε­δια­σμέ­νης με τη βοή­θεια της εφαρ­μο­γής TN Gamma και του Canva.

Παρου­σί­α­ση

H‑Dynamh-ths-Anwshs.pptx από Dimitra

5η Φάση

Αριθ­μη­τι­κή εφαρ­μο­γή

Επι­χει­ρού­με αριθ­μη­τι­κή εφαρ­μο­γή της Αρχής του Αρχι­μή­δη, υπο­λο­γί­ζου­με τη δύνα­μη της άνω­σης με χρή­ση του μαθη­μα­τι­κού τύπου και συγκρί­νου­με τις τιμές που βρή­κα­με με τα απο­τε­λέ­σμα­τα του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου.

6η Φάση

Αναστοχασμός/Εφαρμογές από την Καθη­με­ρι­νή Ζωή

Επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε ερω­τή­σεις ανα­στο­χα­σμού και εξε­τά­ζου­με πρα­κτι­κές εφαρ­μο­γές της άνω­σης για την βαθύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση των υπό μελέ­τη εννοιών.

Φύλ­λο Εργα­σί­ας

7η Φάση

Φύλ­λο Αξιο­λό­γη­σης

Στην τελευ­ταία φάση του μαθή­μα­τος απα­ντα­με τις ερω­τή­σεις σύντο­μου φύλ­λου αξιο­λό­γη­σης.

Φύλ­λο Αξιο­λό­γη­σης

1

Η φυσι­κή περι­γρά­φει φαι­νό­με­να που συνα­ντά­με στο μεγά­λο μας κόσμο. Από τον κανό­να αυτό φυσι­κά δεν ξεφεύ­γει η άνω­ση και η Αρχή του Αρχι­μή­δη.

Aνα­ζη­τή­στε ένα παρά­δειγ­μα εφαρ­μο­γής της αρχής του Αρχι­μή­δη από τον αλη­θι­νό κόσμο. Μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­τε σχε­τι­κές πηγές στο δια­δί­κτυο ή βιβλία ή ακό­μη να ρωτή­σε­τε κάποιον ενή­λι­κα.

Περι­γράψ­τε συνο­πτι­κά το παρά­δειγ­μα που επι­λέ­ξα­τε. Εναλ­λα­κτι­κά μπο­ρεί­τε να φτιά­ξε­τε ένα σχε­τι­κό σχή­μα στο οποίο θα πρέ­πει να φαί­νο­νται οι δυνά­μεις που εμπλέ­κο­νται στο φαι­νό­με­νο.

2

Παρα­κο­λου­θή­στε το ολι­γό­λε­πτο βίντεο «Πώς επι­πλέ­ουν τα πλοία;» από το κανά­λι «Καθη­με­ρι­νή Φυσι­κή» και στη συνέ­χεια απα­ντή­στε στις ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου που περι­λαμ­βά­νο­νται στο ακό­λου­θο quiz.
https://forms.gle/7KCxHCKSrDRzFUGX6

Χρη­σι­μοι Συν­δε­σμοι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *