βολή τόξου υπό γωνία

Ορι­ζό­ντια βολή: μία ανα­λυ­τι­κή περι­γρα­φή

Η ενό­τη­τα αυτή αφο­ρά στις καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις και ειδι­κό­τε­ρα στην ορι­ζό­ντια βολή. Παρου­σιά­ζε­ται η μελέ­τη των εξι­σώ­σε­ων κίνη­σης της ορι­ζό­ντιας βολής, της εξί­σω­σης τρο­χιάς και σχε­τι­κών παρα­δειγ­μά­των. Για εξά­σκη­ση μπο­ρείς να δεις εδώ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ) 1.1 Ορι­ζό­ντια βολή ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ; Φόρ­τω­ση… ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ “Ορι­ζό­ντια Βολή” του Ηλία Σιν­τσα­λή από την ιστο­σε­λί­δα…
Read more