μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση

Μετα­βαλ­λό­με­νη κυκλι­κή κίνη­ση: κατα­κό­ρυ­φος κύκλος

Κυκλι­κή κίνη­ση, κατα­κό­ρυ­φος κύκλος — φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την κατα­νό­η­ση του τρό­που προ­σέγ­γι­σης της μετα­βαλ­λό­με­νης κυκλι­κής κίνη­σης που εκτε­λεί υλι­κό σημείο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr) κατα­κό­ρυ­φος κύκλος: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μελέ­τη της…
Read more