Ετικέτα: Κύκλωμα

βραχυκύκλωμα

Βρα­χυ­κύ­κλω­μα και ασφά­λειες

Θα έρι­χνες ποτέ ένα μαχαί­ρι μέσα σε μία τοστιέ­ρα που λει­τουρ­γεί; Η ηλε­κτρο­πλη­ξία δεν είναι το μόνο που πρέ­πει να φοβά­σαι. Υπάρ­χει και το βρα­χυ­κύ­κλω­μα που μπο­ρεί να την κάψει. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια τι ειναι το βρα­χυ­κυ­κλω­μα; Για να λει­τουρ­γή­σει η αντί­στα­ση στο εσω­τε­ρι­κό της τοστιέ­ρας, το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα πρέ­πει να…
Read more

Ηλεκτρισμός

Αντί­στα­ση δίπο­λου — εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα μάθεις τι είναι η αντί­στα­ση ενός δίπο­λου, με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής κυκλω­μά­των συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Αντί­στα­ση του διπό­λου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ο σκο­πός της ακό­λου­θης δρα­στη­ριό­τη­τας είναι…
Read more