Αντίσταση δίπολου - εργαστήριο συνεχούς ρεύματος

Αντί­στα­ση δίπο­λου — εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος

Ηλεκτρισμός

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα μάθεις τι είναι η αντί­στα­ση ενός δίπο­λου, με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου κατα­σκευ­ής κυκλω­μά­των συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Αντί­στα­ση του διπό­λου


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ.


ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο σκο­πός της ακό­λου­θης δρα­στη­ριό­τη­τας είναι να φτιά­ξεις ένα κύκλω­μα στο εικο­νι­κό εργα­στή­ριο συνε­χούς ρεύ­μα­τος του PhET και να βρεις την ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση τριών αγω­γών.

Θα βρεις τα βήμα­τα της δρα­στη­ριό­τη­τας στο φύλ­λο εργα­σί­ας που ακο­λου­θεί.


Στο φυσι­κό εργα­στή­ριο


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *