Γυναίκες επιστήμονες

Émilie du Châtelet

Η Émilie du Châtelet σε νεα­ρή ηλι­κία. «Αισθά­νο­μαι όλο το βάρος της προ­κα­τά­λη­ψης που τόσο μας απο­κλεί­ει, παγκο­σμί­ως, από τις επι­στή­μες. Κι είναι τόσο πολύ αντι­φα­τι­κό που με κατα­πλήσ­σει πάντα, όταν βλέ­πω πως ο νόμος μας επι­τρέ­πει να καθο­ρί­σου­με τη μοί­ρα των μεγά­λων εθνών, αλλά δε μας αφή­νει καμία θέση, κανέ­να δικαί­ω­μα στην εκπαί­δευ­ση για να…
Read more