Μαγνητικά αποτελέσματα: μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

Το πεί­ρα­μα του Έρστεντ κι εφαρ­μο­γές

Η ανα­κά­λυ­ψη πως το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα συν­δέ­ε­ται με μαγνη­τι­κά φαι­νό­με­να υπήρ­ξε καθο­ρι­στι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα. Σημα­το­δο­τεί τη γέν­νη­ση του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού. Στην ουσία παρεί­χε έναν απο­τε­λε­μα­τι­κό τρό­πο παρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Αυτό έδω­σε μία πραγ­μα­τι­κά μεγά­λη ώθη­ση στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού πολι­τι­σμού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στις 21 Ιου­λί­ου…
Read more