Επιταχυντής σωματιδίων

Επι­τα­χυ­ντές Σωμα­τι­δί­ων — Αρχές Λει­τορ­γί­ας

Με αφορ­μή ένα κατα­το­πι­στι­κό και συνά­μα ελκυ­στι­κό infografic (στο τέλος της ανάρ­τη­σης) που περι­γρά­φει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας των επι­τα­χυ­ντών σωμα­τι­δί­ων, «αλιευ­μέ­νο» από τον ιστό. Ένας επι­τα­χυ­ντής σωμα­τι­δί­ων είναι μια «μηχα­νή» η οποία επι­τα­χύ­νει στοι­χειώ­δη σωμά­τια (όπως ηλε­κτρό­νια, πρω­τό­νια, βαριά ιόντα) σε πολύ υψη­λές ενέρ­γειες με τη χρή­ση ισχυ­ρού ηλε­κτρι­κού πεδί­ου. Σε βασι­κό επί­πε­δο, οι επι­τα­χυ­ντές…
Read more