Ετικέτα: Πεπτικό Σύστημα

προσαρτημένοι αδένες

Προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες στο πεπτι­κό μας σύστη­μα

Στη δια­δρο­μή του πεπτι­κού μας συστή­μα­τος υπάρ­χουν προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες: οι σιε­λο­γό­νοι αδέ­νες, που εκκρί­νουν το σάλιο, το ήπαρ (συκώ­τι) και το πάγκρε­ας. Η λει­τουρ­γία τους σχε­τί­ζε­ται με την έκκρι­ση ουσιών που είναι απα­ραί­τη­τες για την πέψη των τρο­φών. Ποια ειναι η ανα­το­μία τους, όμως, και ποια η συνει­σφο­ρά τους στη λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού μας; Εδώ…
Read more

πεπτικό σύστημα

Το πεπτι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

Ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί η τρο­φή στο «ταξί­δι» της μέσα στο ανθρώ­πι­νο σώμα; Ποια είναι τα όργα­να που βοη­θούν στην πρό­σλη­ψη, την επε­ξερ­γα­σία και την πέψη της τρο­φής; Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το…
Read more