Συνισταμένη δυνάμεων

Συνι­στα­μέ­νη δύο ή περισ­σό­τε­ρων δυνά­με­ων

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα μάθεις πώς μπο­ρού­με να βρού­με τη συνι­στα­μέ­νη δυνά­με­ων που έχουν είτε ίδια είτε δια­φο­ρε­τι­κή διεύ­θυν­ση. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Σύν­θε­ση και ανά­λυ­ση δυνά­με­ων Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή σε μία διά­στα­ση ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ