Ηλεκτρόλυση του νερού

Η ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού στο εργα­στή­ριο

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη συσκευή Hoffman που είναι δια­θέ­σι­μη στο εργα­στή­ριο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις τις οδη­γί­ες για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και το αντί­στοι­χο φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία ΣΤΟΧΟΙ Οι στό­χοι της παρού­σας εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης είναι οι ακό­λου­θοι:…
Read more