Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών

Ποια υλι­κά άγουν το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ποια είναι μονω­τές; Τι συμ­βαί­νει όταν στο «δρό­μο» του ρεύ­μα­τος βρε­θεί ένα διά­λυ­μα οξέ­ος, βάσης ή άλα­τος; Με αυτήν την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση μας δίνε­ται η ευκαι­ρία να διε­ρευ­νή­σου­με πει­ρα­μα­τι­κά την ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών καθη­με­ρι­νής χρή­σης.